Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Aiamööbliõli

Vesilahustuv aiamööbliõli

 • Kaitseb ilmastikumõjude eest
 • Looduslike õlide baasil
 • Imbub hästi puitu
 • Toonitav
 • Valmistoon: pruun

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Veepõhine õlide segu puidust aiamööbli jt. puitpindade dekoratiivseks viimistlemiseks ja kaitsmiseks välistingimustes.

 • Kaitseb puitu otsese päikesevalguse, sademete, vihma ja lume mõju eest

 • Imbub sügavale, tekitades vetthülgava kihi puidu poorides ja kapillaarides

 • Sisaldab uv-filtrit

 • Töödeldud pind on dekoratiivne, mustust hülgav ja vastupidav lõhenemisele.

 • Toonitav ja valmistoon: pruun.

 • Ei sobi värvitud pindade töötlemiseks.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

Kasutusala

Uued või varem õlitatud puidust aiatoolid, -lauad, -pingid, lillerestid, lehtlad jne. Sobib eelnevalt puidukaitsekrundiga töödeldud okas-, leht- või eksootilise puidu õlitamiseks. Ennetamaks puidu pleekimist on soovitav kasutada toonitud õli või eeltoonitud Aiamööbliõli. Mitte kasutada lakitud või värvitud ega biokahjustustega pindadel.

Töödeldavad pinnad

Uued või varem õlitatud puitpinnad välistöödel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ

 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Toonimine 39 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean (järgida toodete kasutusjuhendit). Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Varem värvitud, lakitud või vahatatud pinnad puhastada puhta puiduni ja lihvida (lihvimistolm hoolikalt eemaldada).Tihedast puidust pinnad karestada enne töötlemist liivapaberiga. Uued või puhastatud puitpinnad enne õlitamist kruntida vahendiga Biostop. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega, vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket.

Õlitamine

Enne kasutamist segada, samuti segada aeg ajalt töötamise käigus. Toonitud õli kasutamisel on soovitav ühtlase värvitooni tagamiseks tooted kokku segada ühte anumasse. Esimese kihi soovitame lahjendada veega 10-20%. Kanda pinnale pintsli või käsnaga 1...2 kihti ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Jälgida, et ei jääks töötlemata kohti. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Tingimata eemaldada puitu imbumata õli 5...10 minuti pärast lapiga. Enne järgmise kihi pealekandmist on vajalik eelneva kihi imbumine puitu, üleliigne õli tuleb pinnalt ära pühkida. Pinnad, mis on aastaringselt ilmastikule avatud, on soovitatav töödelda kord aastas.


Hooldamine

Normaaltingimustes saavutab töödeldud pind kulumiskindluse 2 nädalaga. Pärast 2 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada pehmet pesukäsna või –harja. Õlitatud pinna pesemiseks kasutada leiget vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6...8) pesemisvahendeid. Pindade hooldamiseks võib kasutada terrassipesuvahendit TerraceClean. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnasid või harju. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Mitte kasutada survepesu. Peale pesu loputada pind puhta veega ja lasta kuivada.

Värvus

Värvitu. Valmistoon: pruun

Töövahendid

Pintsel, käsn

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada veega

Värv

Toonitav

Värvitu õli on toonitav Eskarocolor süsteemis (baas EC). Lõplik värvitoon sõltub puiduliigist, kasutatud töövahendist ja peale kantud õlikihtide arvust.

Kulu

8...13 m2/L.

Kuivamisaeg

16...24 tundi (temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusels 50%) olenevalt ilmastikutingimustest, puidust ja töövahendist.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Õliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett. Viige kasutamata jäänud õli ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0.9 L

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis kuivas, otsese päikesevalguse ja külma eest kaitstud hästiventileeritavas jahedas kohas temperatuuril +5...30°C.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted