Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Männitärpentin

Lahusti


Alküüd- ja õlivärvide, -lakkide ja tõrva vedeldamiseks

Rasva ja õliplekkide eemaldamiseks Lae alla tehniline leht
Männitärpentin
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

Omadused

Männitärpentin sobib õli- ja alküüdtoodete vedeldamiseks

  • Männitärpentini saadakse looduslikust toorainest (männipuidust).
  • Parim lahusti tänu oma aeglasele aurustumisele
  • Lahjendatud pinnaviimistlusmaterjal imbub sügavale töödeldava materjali pooridesse ja moodustab pinnal ühtlase, pigmendilaikudeta kattekihi 
  • Sobib pindade puhastamiseks rasvast ja õlist

Kasutusala

Kasutatakse lahustina õlide, õli- ja alküüd (pentaftaal) värvide, lakkide, immutusvahendite, tõrva jt. õlibaasil toodete lahjendamiseks. Kasutatakse ka pindade puhastamiseks rasvast ja plekkide eemaldamiseks.Kvaliteedi standardid


  • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.Värv

Läbipaistev

Ohutusnõuded

Ettevaatust.Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab nahaärritust. Võib esile kutsuda allergilise nahareaktsiooni. Sisaldab tärpentiini, süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed.  Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUS-TEABEKESKUSE või arstiga. UFI: DN10-U047-Y00G-DHNR. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Tulekahju korral kasutada kustutamisel ABC pulberkustutit. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L - 1L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril ˂30°C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Hoida otsese päikesekiirguse eest.Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted