Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Katto

Tsink- jt. metallpindade värv

 • Vesialuseline
 • Kiiresti kuivav
 • Sisaldab roostetõrjepigmente
 • Vastupidav ilmastikumõjudele

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline korrosioonivastaste lisanditega akrüülvärv plekkkatustele

 • Kergelt pinnale kantav
 • Hea nake aluspinnaga
 • Hea kattevõimega
 • Moodustab ühtlase mati elastse tugeva katte
 • Sisaldab korrosioonivastaseid aineid
 • Kiiresti kuivav
 • Suurepärase UV-, valguse-, vee- ja ilmastikukindlusega
 • Vetthülgav  

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

Läikeaste: 

 • Matt

Kasutusala

Uute või varem värvitud teras-, alumiinium-, tsink- jt. metallpindade  kruntimiseks. Välistöödeks.

Värvitavad pinnad

Metallpinnad: katused, karniisid, vihmaveerennid, aknaplekid, ventilatsioonitorud, tuletõrjeredelid, lipuvardad jne.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema kuiv, puhastatud roostest, samblast, õlidest jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pindadelt kooruva värvi või rooste eemaldamiseks on soovitav kasutada liivapritsi (mitte vähem kui Sa2 vastavalt ISO 8501-1) või puhastada käsitsi terasharja või liivapaberiga. Vana värvi eemaldamiseks võib kasutada värvieemaldusvahendit OPS Pro. Seejärel pesta pind vahendiga Katto Cleaner, loputada veega ja lasta kuivada. Kuivanud pind kruntida roostekaitse kruntvärviga Katto Primer. Uued pinnad: tsingitud terasplekk peab olema töötlemata kujul olnud vähemalt aasta avatud ilmastikumõjudele. Kui plekkpind värvitakse uuena, tuleb see tugevasti harjates puhtaks pesta vahendiga Katto Cleaner. Loputada veega ja lasta kuivada. Seejärel kruntida roostevastase kruntvärviga Katto Primer. Järgida eelpool nimetatud toodete kasutusjuhendeid.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, rulli või pihustiga 2 kihti. Värvides rulliga on soovitav pind pintsliga üle siluda. Kõrgsurvepihustiga töötamisel kasutada düüsi suurusega 0,015... 0,019 tolli. Pihustiga töötamisel vedeledada kruntvärvi veega kuni 5%. Värvitava pinna temperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +10°С ja üle +40°С. Suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga.

Hooldamine

Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6.8). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendid ega karedaid käsnasid või harju.

Töövahendid

Pintsel, rull, pihusti (düüs suurusega 0,015... 0,019 tolli)

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Valge.

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR). Värvitooni valikul tasub lähtuda katusevärvikaartide toonidest.

Kulu

7-9 m²/L (kuiva värvikihi paksus u. 40 µm). Kokku kogu süsteemi (1 kihi krundi ja 2 kihi värvi) kuiva värvikihi paksus - ligikaudu 120 µm

Kuivamisaeg

Tolmukuiv - 2 tundi, ülevärvimiseks – 10 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni  ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee


Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted