Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Protect Green

Puitkonstruktsioonide süvaimmutusvahend

 

Kauakestev kaitse mädaniku eest

Imbub sügavale puitu

Lae alla tehniline leht
Protect Green
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Lahustipõhine biotsiidisisaldusega süvaimmutusvahend varjatud puitpindade pikaajaliseks kaitseks

 • Imbub sügavale puidu pinda
 • Sisaldab aktiivseid aineid, mis kaitsevad puitu mädanemise eest. Registreerimistunnistus nr. 0621/10
 • Sobib nii sise- kui välispuitpindade konserveerimiseks.
 • Ei sobi otsese päikesevalgse käes olevate ja otseses kokkupuutes vee või maapinnaga olevate puitkonstruktsioonide töötlemiseks
 • Töödeldud pind ei vaja ülevärvimist.
 • Tagab puitkostruktsioonide kaitse: siseruumides – puitkonstruktsiooni eluea vältel, välistingimustes on soovitav kontrollida 5 aasta pärast
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 750 g/L.

Puidu kasutustingimused:

 • Use Class 3 vastavalt standardile EN335

Kasutusala

Toode on ette nähtud puidust sarikate, müürilattide, põranda – ja laetalade jt. varjatud puitkonstruktsioonide töötlemiseks. Ei sobi siseruumides olevate lahtiste puitkonstruktsioonide, otseses kokkupuutes vee või maapinnaga olevate puitpindade ega õues otsese päikesepaiste käes olevate puitkonstruktsioonide töötlemiseks kuna pikaajaline UV-kiirguse mõju vähendab toote kaitsvaid omadus.

Töödelavad pinnad 

Uued töötlemata või vanad kahjustamata puitpinnad ja puitkonstrukstioonid. Sobib nii saetud kui hööveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • EN 335 – puidu ja puidupõhiste toodete vastupidavus kasutusklasside standard
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
 • tootes kasutatavate toimeainete piirnormid ja tooteliik on kooskõlas biotsiidiseadusega ja talle on väljastatud Eesti Terviseameti poolt registreerimistunnistus

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada saepurust, tolmust, rasvast, õlist, vahast ja muust mustusest. Pehkinud, mädanenud, seenkahjustustega puitdetailid asendada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Veel töötlemata metalldetailid tuleb eelnevalt kaitsta roostetamise eest.

Tööd ei ole soovitav teostada vihma või udu ajal, kuuma ilmaga või otseses päikesepaistes. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite järgimisest.

Immutamine

Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada!  Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale rohkelt pintsliga mitu korda „märjalt-märjale“ meetodil kuni puidu maksimaalse küllastumiseni või kasutada sissekastmismeetodit. Eriti hoolikalt immutada puidu otsapinnad ja pinnad mis asuvad niisketes tingimustes. Puit on maksimaalselt kaitstud kulunormi 0,2L/ m² juures.

Töövahendid

Pintsel, sissekastmismeetod.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada White Spiritiga

Värv

Rohekas. Protect Green ei ole mõeldud puitpindade dekoratiivseks töötlemiseks ja tema rohekas värvitoon on eelkõige mõeldud indikaatoriks, et töödeldud pind oleks nähtav

Kulu

Ühekihilises katmises 8-10 m²/L hööveldatud laud ja 4-6 m²/L saetud laud; sissekastmisel 30-60 L/m³.

Kuivamisaeg

1...2 tundi temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel50%. Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, töödeldavast puidust, pinnale kandmise meetodist ja kihipaksusest.

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi (tebukonasool 5 g/kg; N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin 1,82 g/kg). Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Registreerimistunnistus nr. 0621/10. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed; isododekaan (CAS: 93685-81-5); lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne, < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS: 64742-95-6); raskbensiin (nafta), < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS: 64742-48-9). Hoida lastele kättesaamatus kohas.Hoida lukustatult.  ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: CH20-W017-100E-0XGD

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni.  Vältida sattumist keskkonda. Maha voolanud toode kokku koguda. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, kood 08 0111). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

2,7L - 9L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest,  toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts

Kirjuta meile
Seotud tooted