Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Protect Green

Puitkonstruktsioonide süvaimmutusvahend

 • Imbub sügavale puitu 
 • Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal.
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Lahustipõhine  süvaimmutusvahend varjatud puitkonstruktisooniodele ja puitpindadele.

 • Imbub sügavale puidu 
 • Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
 • Sobib nii sise- kui välispuitpindadele.
 • Mitte kasutada siseruumides olevate lahtiste konstruktsioonide töötlemiseks.
 • Ei sobi otseses kokkupuutes vee või maapinnaga olevate puitkonstruktsioonide töötlemiseks.
 • Mitte kasutada otsese päikesevalguse käes olevate konstruktsioonide töötlemiseks, kuna pikaajaline UV-kiirguse mõju vähendab vahendi kaitsvaid omadusi.
 • Töödeldud pind ei vaja hooldamist ega uuendamist ja täiendavat kaitsmist ega ülevärvimist.
 • Pind on võimalik üle värvida 3 kuu möödumisel töötlemisest.
 • Tagab puitkostruktsioonide kaitse: siseruumides – puitkonstruktsiooni eluea vältel, välistingimustes on soovitav kontrollida iga 5 aasta järel.
 • Puit on maksimaalselt kaitstud kulunormi 0,2L/ m² juures.
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 750 g/L.

Puidu kasutustingimused:

 • Use Class 3 vastavalt standardile EN335

Kasutusala

Uued või vanad kahjustamata puidust katuse kandekonstruktsioonid (sarikad, müürilatid), põranda- ja laetalad, ning teised varjatud konstruktsioonid, kus ei ole vajalik dekoratiivne töötlus. Sobib puitmaterjali töötlemiseks niiskes keskkonnas, näiteks vundamendiga kokkupuutuvate konstruktsioonide puhul. Mitte kasutada siseruumides olevate lahtiste konstruktsioonide, ega välitingimustes veega või maapinnaga kokkupuutuvate või otsese päikesevalguse käes olevate konstruktsioonide töötlemiseks, kuna pikaajaline UV-kiirguse mõju vähendab vahendi kaitsvaid omadusi. Töödeldud pind omandab roheka värvuse, ei vaja hooldamist ega uuendamist ja täiendavat kaitsmist ega ülevärvimist. Soovi korral on võimalik pind üle värvida 3 kuu möödumisel. 

Töödelavad pinnad 

Uued töötlemata või vanad kahjustamata puitpinnad ja puitkonstrukstioonid. Sobib nii saetud kui hööveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • EN 335 – puidu ja puidupõhiste toodete vastupidavus kasutusklasside standard
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5 °C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada saepurust, tolmust, rasvast, õlist, vahast ja muust mustusest. Eeltöödelda sinetusseentega kaetud ja hallitanud pindu puidupuhastusvahendiga WoodClean ja hallitanud või mikroflooraga kaetud  pindu hallitusvastase ainega Biotol E. Puhastage eelnevalt värvitud pinnad täielikult kaabitsa, jäiga harjastega harja, kuumaõhupüstoli või OPS Pro värvieemaldiga puhta puiduni. Eemaldage tumenenud kohad mehaaniliselt kõvade harjastega harjaga. Pehkinud, mädanenud, seenkahjustustega puitdetailid asendada uutega.  Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Veel töötlemata metalldetailid tuleb eelnevalt kaitsta roostetamise eest roostekaitse krundiga.

Tööd ei ole soovitav teostada vihma või udu ajal, kuuma ilmaga või otseses päikesepaistes. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite järgimisest.

Immutamine

Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada!  Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale rohkelt pintsliga mitu korda „märjalt-märjale“ meetodil kuni puidu maksimaalse küllastumiseni või kasutada sissekastmismeetodit. Eriti hoolikalt immutada puidu otsapinnad ja pinnad mis asuvad niisketes tingimustes. Puit on maksimaalselt kaitstud kulunormi 0,2L/ m² juures.

Töövahendid

Pintsel, sissekastmismeetod.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada White Spiritiga

Värv

Rohekas. Protect Green ei ole mõeldud puitpindade dekoratiivseks töötlemiseks ja tema rohekas värvitoon on eelkõige mõeldud indikaatoriks, et töödeldud pind oleks nähtav

Kulu

Ühekihilises katmises 8...10 m²/L - hööveldatud laud, 4...6 m²/L - saetud laud, 30...60 L/m³ - sissekastmisel 

Kuivamisaeg

1...2 tundi temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel50%. Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, töödeldavast puidust, pinnale kandmise meetodist ja kihipaksusest.

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sissehingamisel kahjulik. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati, India pähkli (Anacardium occidentale) pähklikoore ekstrakt, dekarboksüülitud, destilleeritud. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. UFI:  C410-S0YV-400H-EG5C. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

2,7L -4,5L - 9L

Säilivusaeg

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest,  toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts

Kirjuta meile
Seotud tooted