Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Protect Brown

Puitkontruktsioonide süvaimmutusvahend

 • Efektiivne, pikaajaline kandekonstruktsioonide ja sarikate pinnakaitse 
 • Imbub sügavale puitu
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Lahustipõhine immutusvahend puitkonstruktsioonidele.

 • Imbub sügavale puitu
 • Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal.
 • Sobib nii sise- kui välispuitpindadele. 
 • Võib kasutada otsese päikesevalguse käes olevate puitkonstruktsioonide (aiad, postid, laevatekid jm.) töötlemiseks.
 • Ei sobi otseses kokkupuutes  vee või maapinnaga olevate puitkonstruktsioonide töötlemiseks.
 • Mitte kasutada siseruumides olevate lahtiste konstruktsioonide töötlemiseks.
 • Töödeldud pind jääb helepruun ja ei vaja ülevärvimist. Soovi korral on võimalik pind üle värvida 3 kuu möödumisel töötlemisest.
 • Tagab puitkostruktsioonide kaitse:  siseruumides – puitkonstruktsiooni eluea vältel, välistingimustes on soovitav kontrollida 5 aasta möödudes.
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 750 g/L.

Puidu kasutustingimused:

 • Use Class 3 vastavalt standardile EN335

Kasutusala

Uued või vanad kahjustamata puidust katuse kandekonstruktsioonid (sarikad, müürilatid), põranda- ja laetalad, ning teised varjatud konstruktsioonid, kus ei ole vajalik dekoratiivne töötlus. Sobib puitmaterjali töötlemiseks ja kaitsmiseks niiskes keskkonnas, näiteks vundamendiga kokkupuutuvate konstruktsioonide puhul. Võib kasutada otsese päikesevalguse käes olevate puitkonstruktsioonide (aiad, postid, laevatekid jm.) töötlemiseks välistöödel. Mitte kasutada siseruumides olevate lahtiste konstruktsioonide  ja otseses kokkupuutes vee või maapinnaga olevate puitpindade töötlemiseks. 

Töödeldavad pinnad

Uued töötlemata või vanad kahjustamata puitpinnad ja puitkonstrukstioonid. Sobib nii saetud kui hööveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • EN 335 – puidu ja puidupõhiste toodete vastupidavuse kasutusklasside standard
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5 °C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada saepurust, tolmust, rasvast, õlist, vahast ja muust mustusest. Pehkinud, mädanenud, seenkahjustustega puitdetailid asendada uutega. Eeltöödelda sinetusseentega kaetud ja hallitanud pindu puidupuhastusvahendiga WoodClean või hallitusvastase ainega Biotol E või Biotol Spray. Puhastage eelnevalt töödeldud pinnad põhjalikult kaabitsa, jäiga harjastega harja, kuumaõhupüstoli või OPS Pro värvieemaldi abil. Asendage mädanenud lauad uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Veel töötlemata metalldetailid tuleb eelnevalt kaitsta roostetamise eest roostekaitsekrundiga. Tööd ei ole soovitav teostada vihma või udu ajal, kuuma ilmaga või otseses päikesepaistes. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon.

Immutamine

Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada! Enne kasutamist ja töötamise ajal vahendit hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsliga piki puidukiudu mitu korda „märjalt märjale“ meetodil kuni puidu maksimaalse küllastumiseni või kasutada sissekastmismeetodit. Sobiv töötemperatuur +5…30 °С. Vältida kasutamist kuuma (üle +30 °C) ja tuulise ilmaga, kuna lahusti intensiivne aurustamine takistab vahendi sügavat imendumist. Ühtse väritooni tagamiseks valida tooted ühest partiist. Kasutades tooteid erinevatest partiidest on soovitav need enne kasutamist kokku segada. Eriti hoolikalt immutada puidu otsapinnad ja pinnad mis asuvad niisketes tingimustes. Puit on maksimaalselt kaitstud kulunormi 0,2L/ m² juures. Soovi korral võib Protect Browniga töödeldud pinna üle värvida või immutada, kuid mitte varem kui 3 kuu möödumisel töötlemisest.

Töövahendid

Pintsel, sissekastmismeetod.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada White Spiritiga.

Värv

Helepruun. Protect Brown ei ole mõeldud puitpindade dekoratiivseks töötlemiseks ja tema helepruun värvitoon on eelkõige mõeldud indikaatoriks, et töödeldud pind oleks nähtav

Kulu

Ühekihilises katmises 8-10 m²/L, hööveldatud laud ja 4-6 m²/L saetud laud, sissekastmisel 30-60 L/m³.

Kuivamisaeg

1...2 tundi temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel50%. Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, töödeldavast puidust, pinnale kandmise meetodist ja kihipaksusest.

Ohutusnõuded

Ettevaatust! Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel kahjulik. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed, neodekaanhape, rauasool,4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni. Kanda kaitsekindaid, kaitsemaski, kaitserõivastust, hingamiskaitset, kaitsejalatseid. Pärast käitlemist pesta hoolega nahka. Vältida auru, pihustatud aine sissehingamist. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: G330-E0V0-500W-NAJU. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

2,7L - 4,5L - 9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest,  toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts

Kirjuta meile
Seotud tooted