Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Monolit

Betooni immutusvahend

 • Tolmupidur
 • Suurendab betooni kulumiskindlust kuni 50%
 • Vähendab betooni veeimavust

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vahend betooni tugevuse ja kulumiskindluse suurendamiseks sise- ja välistöödel

 • Imbub sügavale betooni pooridesse ja mikropragudesse
 • Aktiivsete silikaatide, katalüsaatorite ja pindaktiivsete ainete lahus
 • Keemilisel koosmõjul tsemendis sisalduva kaltsiumiga moodustab tiheda ränikivi sarnase kristalse struktuuri
 • Suurendab betooni tugevust ja kulumiskindlust 30…50%
 • Vähendab betooni veeimavust 5…10 korda
 • Parandab naket erinevate värvide ja lakkidega, tõstes sellega pinna kattematerjali iga
 • Teeb pinna tolmuvabaks
 • Sobib iseseisvaks pinnakatteks
 • Töödeldud pind on vastupidav suurele osale orgaanilistele hapetele, rasvadele, naftatoodetele
 • Ei sobi värskele ( kuni 14 ööpäeva) betoonile
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

Kasutusala

Betoonpindade töötlemiseks. Betoonpõrandad, -seinad, -soklid, -postid, -sillutusplaadid ladudes, tsehhides, töökodades, tootmisruumides, autoremonditöökodades, parklates, garaazides, veepuhastusjaamades, kanalisatsioonikaevudes, kõnniteedel jm. Sobib asbesttsemnedist plaatide ja krohvitud seinte (ka lubikrohviga) töötlemiseks.

Töödeldavad pinnad 

Betoonpinnad sise- ja välistöödel. 

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema puhastatud kooruvatest elementidest, tolmust, rasvast, õlist jm. mustusest. Töödeldava pinna ja õhu temperatuur peab olema vahemikus +5...+35°C. Temperatuuril üle +25°C peab pinda niisutama veega kuid tuleb jälgida et pinnale ei jääks vett.

Värsked betoonpinnad peavad olema enne töötlemist kuivanud vähemalt 14 ööpäeva. Vahend kahjustab klaasi ja alumiiniumi struktuuri, vältida sattumist nendele pindadele. 

Kasutamine

Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada. Kanda pinnale pihusti, pintsli või rulliga tagades kulunormi vähemalt 0,2L/m². Kanda pinnale ühtlaste õhukeste kihtidena, iga järgnev kiht kanda pinnale peale eelmise kihi sisseimbumist. Kahe kihi vaheline kuivamisaeg võiks olla 5...20 minutit, sõltuvalt pinna imavusest. Eriti hoolikalt töödelda jätkukohad, kattes need korduvalt. Töödelda pinda küllaldaselt kuid mitte jätta vahendit loikudena pinnale. Loikude tekkimisel ajada need pinnal pintsli või harjaga laiali. Pihustiga töötamisel jälgida et pihusti ots oleks töödeldavast betoonpinnast 20..30cm kaugusel. Maapinnast allpool asuvaid pindu töödelda vähemalt 3 kihis. Kui pinnale ilmuvad soolalaigud, pesta pind puhtaks. Töödeldud pinda saab üle värvida pärast 2 ööpäeva möödumist immutamisest.

Töövahendid

Pintsel, rull, aiapihusti, kastekann

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga 

Värv

Kulu

3-6 m²/L sõltub pinna imavusest

Kuivamisaeg

Teise kihi pinnale kandmiseni 5-20 minutit temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama vähemalt 2 ööpäeva

Töödeldud pind omanadab kulumiskindluse ja tugevuse 3-4 nädala pärast.

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Sisaldab naatriumsilikaati. Põhjustab raskeid silmakahjustusi ja nahaärritust. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kőik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: X220-C0K7-G00Y-Q7K2. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Hoida lukustatult. Vahend kahjustab klaasi ja alumiiniumi struktuuri, sattumisel nendele pindadele kiiresti pesta veega. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 08 04 09). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

3L-10L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +1...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted