Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Contact Grunt

Nakkekrunt

 • Kasutusvalmis krunt
 • Loob nakkuva kihi
 • Mitteimavatele pindadele
 • Sise- ja välistöödeks

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Mineraalseid täiteaineid sisaldav nakkekrunt sise- ja välistöödeks

 • Vesilalusel.
 • Suurepärane nakkevõime tihedate ja läikivate pindadega.
 • Loob kareda pinna mille külge nakkuvad hästi krohv- ja liimsegud, struktuursed katted.
 • Kuivanud pind on niiskuskindel
 • Säiltab pinna auru läbilaskevõime
 • Peaaegu lõhnatu.
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik g 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 30 g/L.

Kasutusala

Kasutatakse tihedatele, läikivatele pindadele nakkuva kihi loomiseks. Sobib monoliitsete betoonseinade, -lagede, - põrandate, raudbetoonkonstruktsioonide, kipsplaadiga kaetud pindade jne. töötlemiseks. Contact Grundiga töödeldud pinda võib krohvida (kips-, kipsi-lubja-, lubitsement- jt. krohvidega), pahteldada ja värvida struktuurvärvidega. Sise- ja välistöödeks. Toodet võib kasutada remonttöödel vanades majades, kus on seinte värvimisel kasutatud õli- ja alküüdvärve..

Töödeldavad pinnad 

Betoon, monoliitbetoon, raudbetoon, kipsplaat, värvitud pinnad jt.Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) sisaldused on vastavuses EL direktiiviga   2004/42/EÜ

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad puhastada vahendiga EasyClean ja lasta kuivada. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada. Töödeldava pinna temperatuur peab olema üle +5°C. Mitte töödelda külmunud pindu.

Kruntimine

Krunti enne kasutamist segada, vajadusel lahjendada veega (kuni 5% mahust). Kanda pinnale pintsli või rulliga temperatuuril üle +5°C. Jälgida et krundi kuivamise ajal ei langeks temperatuur alla +5°C. Krohvid jt. struktuurkatted kanda krunditud pinnale pärast krundi täielikku kuivamist. Mitte lubada tolmu kogunemist krunditud pinnale enne edasist töötlemist.

Töövahendid

Pintsel, rull

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga 

Värv

Heleroosa

Kulu

350 g/m². Kulu sõltub aluspinnast ja töövahendist.

Kuivamisaeg

12-24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Krundiga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (Jäätmekood 08 01 12 ,orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11).Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. (Jäätmekäitluskood 15 01) Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,7L/1kg - 2,1L/3kg-3L - 8,5L/12kg

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,4 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted