Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Saunavaha Vihta

Dekoratiivne kaitseaine puitpindade töötlemiseks eluruumides ja saunades.

 • Vesialuseline
 • Annab puitpinnale vetthülgavse ja määrdumiskindluse
 • Sobib saunalava töötlemiseks
 • Toonitav, valmistoonid: valge ja must


Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused


Vesialuseline kaitseaine puidust sauna- ja teiste siepindade kaitseks ja dekoratiivtöötluseks

 • Sisaldab looduslikku karnauba vaha
 • Moodustab puidu pinnale vett ja mustust hülgava katte
 • Laseb puidul hingata
 • Säilitab puidu loodusliku kauni tooni
 • Värvitu Saunavaha on toonitav EskaroColor süsteemis
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 130 g/L Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

Kasutusala

Puitpindade töötlemiseks sisetöödel: elu-, sauna-, pesu-, leili- ja riietusruumides.

Vahatatavad pinnad

Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puidust saunapinnad: saunalavad, saunapingid, seinad, laed, aknaraamid, uksed, liistud jm. Ei sobi varem õlitatud puitpindade töötlemiseks, välja arvatud juhul kui õli on täieikult kulunud. Sisetöödeks.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 39 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +10°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada vahast, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Varem saunavahaga töödeldud pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega ja loputada hoolikalt rohke veega. Ei sobi varem õlitatud puitpindade töötlemiseks, välja arvatud juhul kui õli on täieikult kulunud. Kui pind on varem lakitud või saunakaitseainega töödeldud, tuleb Saunavaha sobivust eelnevalt testida väikesel vähemärgataval pinnalt. Uus puitpind niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm korralikult eemaldada. Pinnad mida ei vahatata (N: põrand) katta kilega.

Vahatamine

Enne kasutamist ja töö käigus hoolikalt segada. Kanda pinnale 1-2 kihti (leiliruumides – 1 kiht). Kanda pinnale pintsli või käsnaga piki puidukiudu ilma katkestusteta ning hõõruda vaha hoolikalt puidu sisse, et vältida nirede tekkimist. Laudised töödelda ühe laua kaupa. Kasutades toonitud vaha on soovitav teha proov väikesel puitpinnal värvitooni sobivuse hindamiseks. Pinna lõplik värvus sõltub puidu liigist, oksakohtade rohkusest, varasemast töötlusest ja pealkantud kihtide arvust. Kui vahatatud pinda on vaja üle värvida, kasutage sarnast vahendit või lihvige pind puhta puiduni.

Hooldamine

Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist töötlemisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse.. Pinna pesemiseks kasutatada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8).

Töövahendid

Pintsel, käsn.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada vee ja seebiga kohe peale töö lõpetamist.

Värv

Värvitu, Valmistoonid: valge, must

Toonitav

Eskarocolor süsteemis.

Kulu

9...13 m²/L üks kiht

Kuivamisaeg

Tolmukuiv - 0,5...2 tundi, kasutamiseks valmis - 24 tundi (temperatuuril +20°C...+23°С ja suhtelisel õhuniiskusel 50%). Enne sauna kasutamist kütta saun soojaks ja tuulutada.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist.. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti, kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,45L - 0,9L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,02 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest!

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/.
Kirjuta meile
Seotud tooted