Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Sauna Oil

Saunalava õli

 

 • Hästi imbuv
 • Kaitseb puitpinda niiskuse, mustuse ja kuumuse eest


Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Õlisegu, mis kaitseb pinda niiskuse ja mustuse eest

 • Imbub hästi puitpinda
 • Moodustab mustust ja vett hülgava pinnakatte
 • Rõhutab puidu tooni ja toob esile puidu strukruuri
 • Töödeldud pind kuumeneb vähem
 • Õlitatud pinda on kerge puhastada
 • Ei taksita puidu loomulikku hingamist.
 • Lõhnatu, ei muuda saunale iseloomulikku puidulõhna
 • Sobib saunapindade töötlemiseks mis on vahetus kontaktis inimese nahaga

Kasutusala

Uute puitpindade või varem saunaõliga töödeldid pindade õlitamiseks, mis on vahetus kontaktis inimese nahaga.

Õlitatavad pinnad

Puidust saunalavad, peatoed, seljatoed, pingid sauna-, leili- ja pesuruumides

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Õlitatav puitpind peab olema puhas ja kuiv. Määrdunud pinnad puhastada. Vajadusel lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Õlitamine

Kanda õli pinnale puhta lapiga ja lasta sisse imbuda 10..15 minuti jooksul. Töötemperatuur peab olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väga imavatele pindadele kanda õli korduvalt. Kütta saun kuumaks (1..2 tundi) ja eemaldada sisseimbumata õli lapiga.

Töövahendid

Pintsel, lapp.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne õli ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale õlitamist.

Värv

Värvitu

Kulu

10-18 m2/L 

Kuivamisaeg

Õli imendub puitu. Imbumiskiirus sõltub puidu poorsusest.

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Hoida lastele kättesaamatus kohas. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABE-KESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: G330-E0V0-500W-NAJU  Hoida lukustatult. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee


Pakendid

0,4 L - 1L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

0,85 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Hoida lukustatult.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted