Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Aktivare Solvent

Granit Lakk S

Dekoratiivne lakk kivipindadele
 • Poolmatt
 • Ilmastikukindel
 • Kulumiskindel
 • Annab “märja kivi” efekti
 • Sobib kõnniteekividele
Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS
Poolmatt lahustipõhine akrüüllakk kivipindade dekoratiivtöötluseks sise- ja välistöödel.
 • Hea imbuvuseg
 • Heade nakkeomadused, ka tihedate ja tugevate minaraalpindadega
 • Kiiresti kuivav
 • Moodustab poolmati kattekihi, mis säilitab ja rõhutab loodusliku- või tehiskivi ilu
 • Säilitab pinna hea auruläbilaskevõime
 • Tõstab pinna vetthülgavust
 • Annab “märja kivi” efekti
 • Ilmastikukindel
 • Lakitud pind on kulumiskindel
 • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis <750 g/L.

Läikeaste:

 • poolmatt (~30) 

Kasutusala

Mitmesuguste mineraalpindade: fassaadid, aiad, seina- ja fassaadiplaadid, terrassid, äärekivid, kõnniteekivid, kaminate esiküljed ja teised kivist sisekujunduse elemendid. Sise- ja välistöödeks. Ei sobi glasuuritud või poleeritud pindade lakkimiseks. Mitte kasutada puuduliku hüdroisolatsiooniga seinte ja soklite töötlemiseks. Mitte kasutada soolalaikudega tellispindadel. 

Lakitavad pinnad

Looduslik- ja kunstkivi, tellis, betoon, klinker, krohv jt. mineraalpinnad.


Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Lakitav pind peab olema kuiv ja hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, rasvast, õlist, sooladest, liivast, tolmust jm. mustusest. Hallituse või samblikega kaetud kohad hoolikalt mehaaniliselt puhastada, seejärel töödelda vahendiga BiotolE või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit), loputada veega ja lasta kuivada.

Lakkimine

Lakki enne kasutamist hoolikalt segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal matistava lisandi ühtlaseks jagunemiseks. Vajadusel võib lakki lahjendada white spiritiga kuni 25%. Kanda pinnale pintsli, rulli või käsnaga õhutemperatuuril üle +10 º ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Tavaliselt piisab ühest lakikihist “märja kivi” efekti saavutamiseks. Vajadusel võib teise kihi lakki pinnale kanda, kuid mitte varem kui 2 tunni möödudes. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. Kivipinnad mis on tugevate keskkonnamõjude all või mida kulutatakse intensiivselt on soovitav üle lakkida igal aastal.

Hooldamine

Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 4 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH alla 9) pesemisvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

Töövahendid

Pintsel, rull, käsn

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta lahustiga (White Spirit, Ksüleen, Männitärpentin) puhtaks kohe peale lakkimist.


Värv

Не тонирован

Kulu

8-10 m²/L

Kuivamisaeg

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuri kuni +30°C. Hoida lukustatult. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Nahale sattumisel kahjulik. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed; süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed (2-25%); ksüleen (CAS: 1330-20-7); etüülbenseen (CAS: 100-41-4). Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab isobutüülmetakrülaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.


Pakendid

1L – 3L

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,82 kg/l

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuri kuni +30°C. Hoida lukustatult. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted