Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Nitrolahusti 646

Lahusti

 

 • Nitrovärvide, -lakkide ja -pahtlite vedeldamiseks
 • Vana nitrovärvi eemaldamiseks
 • Pindade puhastamiseks
Lae alla tehniline leht
Nitrolahusti 646
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Lahusti nitropõhiste värvitoodete vedeldamiseks

 • Nitrovärvide, -lakkide ja -pahtlite vedeldamiseks ja lahustamiseks
 • Pindade puhastamiseks rasvast ja õlist
 • Vanade nitrovärvide ja –lakkide ning lateksvärvi plekkide eemaldamiseks
 • Maalritarvete puhastamiseks

Kasutusala

Alküüd-, õli-, uretaanalküüdvärvide ja- lakkide ning õlipahtlite vedeldamiseks. Ei sobi vesialusel toodete vedeldamiseks.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kasutamine

Enne värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Lisada lahusti  tootesse vähehaaval, et vältida üledoseerimist.

Maalritarbed pesta lahustiga koheselt peale töö lõpetamist.

Pindade puhastamisel teha eelnevalt proov väiksemal pinnal et veenduda lahusti sobivuses pinna puhastamiseks. Töötada hästi ventileeritavas kohas. Töötamisel järgida ohutusnõudeid.

Värv

Värvitu, läbipaistev

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Arvatavasti kahjustab loodet. Põhjustab nahaärritust. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Sisaldab: tolueen (CAS: 108-88-3); metanool (CAS: 67-56-1); atsetoon (CAS: 67-64-1); n-butüülatsetaat (CAS: 123-86-4). Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet raseduse ja imetamise ajal. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Hoida lukustatult.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L - 1L - 3L

Säilivusaeg

Ei ole määratud

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,86 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril ˂30°C. Hoida otsese päikesekiirguse eest. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted