Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Floor Aqua

Põrandavärv

 

Puit-, puitkiudplaat- ja betoonpõrandate värvimiseks

Vesialuseline

Kulumiskindel
Toonitav Lae alla tehniline leht
Floor Aqua
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline akrülaatvärv betoon-, puit-, ja puitkiudplaat põrandate ja treppide värvimiseks elu-, olme- ja ühiskondlikes ruumides 

 • Tasandub pinnal hästi moodustades läikiva pinnakatte
 • Suurepärase kattevõimega
 • Kiiresti kuivav
 • Peaagu lõhnata
 • Kulumiskindel
 • Täielikult kuivanud pind talub hästi pesemist ja puhastamist olmekeemiaga
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik i 140 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes <140 g/L

Läikeaste:

 • läikiv (̴ 70) vastavavalt EN 13 300.
 • läikiv (̴ 70) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Keskmise koormusega põrandate värvimiseks kuivades ja niisketes elu-, olme- ja ühiskondlikes ruumides.

Ei sobi suure koormusega tööstusruumide, garaazide ja autopesulate põrandate värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uute ja varem värvitud (alküüd-, akrüül-, või epoksüüdvärvidega) või lakitud  betoon-, puit-,  ja puitkiudplaat põrandate ja treppide värvimiseks. Sisetöödeks.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
Toonimine 15 000 värvitooni!

Pinna ettevalmistus

Betoonpõrandad. Uus betoonpõrand peab enne värvimist olema täielikult kuivanud (vähemalt 1 kuu), betooni niiskussisaldus ei tohi ületada 4%. Pehme betoonikiht („tsemendipiim“) eemaldada lihvimise teel, lihvimistolm hoolikalt kõrvaldada. Praod ja ebatasasused täita betoonpinna kõvadusega ühilduva kiti või pahtliga. Läikiv monoliitbetoonpõrand on soovitav karestada. Varem värvitud betoonpõrandalt eemaldada lahtine, kooruv värvikiht, rasv, tolm ja muu mustus. Varem värvitud betoonpõrandate üle värvimise eel veenduda vana värvikihi sobivuses Floor Aqua`ga, tehes värviproov vähemärgatavas kohas.

Puitpõrandad. Puitpõrand peab enne värvimist olema kuiv (niiskussisaldus alla 18%) ja puhas vanast kooruvast värvist, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Kõvad ja läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Varem värvitud puitpõrandate üle värvimise eel veenduda vana värvikihi sobivuses Floor Aqua`ga, tehes värviproov vähemärgatavas kohas.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Toonitud värvi on soovitav segada ühes pakendis. Kruntimiseks kasutada värvi millele on lisatud 10...20% vett. Värvida 2-3 õhukeses kihis lahjendamat värviga kasutades sünteetiliste karvadega pintslit või lühikesekarvalist rulli. Värvida temperatuuril +10...+25 °С ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Värvikihtide vaheline kuivamisaeg peab olema 5..7 tundi. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25°C). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”, mitte lubada värvi kiiret kuivamist. Laudpõrandad värvida piki laudu. Parandused teha alles pärast pinna kuivamist.

Hooldamine

Värvitud pinnale võib astuda 24 tunni pärast. Rasked esemed ja vaibad võib põrandale panna pärast 1 nädala möödumist. Lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse saavutab pind 2..4 nädala pärast, seepärast vältida esimese kuu jooksul pinna koormamist. Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist värvimisest kasutades pehmet lappi ja vähest vett, vajadusel neutraalse pHga puhastusvahendeid. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Värvitud pind on vastupidav olmekeemiale, rasvadele, lakibensiinile. Värvitud pind ei ole vastupidav tugevatele lahustitele (nitrolahusti, atsetoon).

Töövahendid

Lakipintsel, lakirull.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga kohe peale töö lõpetamist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasid A, TR).

Kulu

6...8 m²/L – betoonpinnad

8...11 m²/L - puitpinnad

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks 5..7 tundi

Kuiv 12 tundi õhutemperatuuril +20...23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte kasutada värvipihustamisseadmetes.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda.  Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12.

Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L - 4,5L - 9L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,2 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...35 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.


Kirjuta meile
Seotud tooted