Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB
Aktivare Solvent

Ksüleen

Lahusti

 • Maalritarvete pesuks
 • Alküüdvärvide lahustamiseks
 • Õli ja värviplekkide eemaldamiseks

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Lahustibaasil värvitoodete vedeldamiseks

 • Alküüdvärvide ja kruntide vedeldamiseks
 • Pindade puhastamiseks rasvast ja õlist
 • Vesialusel liimi-, krundi- ja värviplekkide eemaldamiseks

Kasutusala

Alküüd- ja epoksiidvärvide, -kruntide ja- lakkide vedeldamiseks. Kuivanud vesidispersioonvärvide ja –liimide plekkide eemaldamiseks erinevatelt pindadelt, kaasa arvatud, kahhel-, laminat-, plast-, pvc jt. pindadelt. Sobib kuivanud niiskustõkke Aquastop plekkide eemaldamiseks. Ei sobi vesialusel toodete vedeldamiseks.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kasutamine

Enne lahustipõhiste värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Lisada lahustit tootesse vähehaaval, et vältida üledoseerimist.

Maalritarbed pesta lahustiga koheselt peale töö lõpetamist.

Pindade puhastamisel teha eelnevalt proov väiksemal pinnal et veenduda Ksüleeni sobivuses pinna puhastamiseks. Töötada hästi ventileeritavas kohas. Töötamisel järgida ohutusnõudeid.

Värv

Värvitu, läbipaistev

Ohutusnõuded

ETTEVAATUST. Nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab nahaärritust. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (suukaudne, sissehingamine). Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: 9J10-A0EU-P000-R62P SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida lukustatult.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L - 1L

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,87 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril ˂30°C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Hoida otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted