Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Ksüleen

Lahusti

 

Maalritarvete pesuks

Alküüdvärvide lahustamiseks

Õli ja värviplekkide eemaldamiseks Lae alla tehniline leht
Ksüleen
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

Omadused

Lahustibaasil värvitoodete vedeldamiseks

  • Alküüdvärvide ja kruntide vedeldamiseks
  • Pindade puhastamiseks rasvast ja õlist
  • Vesialusel liimi-, krundi- ja värviplekkide eemaldamiseks

Kasutusala

Alküüd- ja epoksiidvärvide, -kruntide ja- lakkide vedeldamiseks. Kuivanud vesidispersioonvärvide ja –liimide plekkide eemaldamiseks erinevatelt pindadelt, kaasa arvatud, kahhel-, laminat-, plast-, pvc jt. pindadelt. Sobib kuivanud niiskustõkke Aquastop plekkide eemaldamiseks. Ei sobi vesialusel toodete vedeldamiseks.

Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kasutamine

Enne lahustipõhiste värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Lisada lahustit tootesse vähehaaval, et vältida üledoseerimist.

Maalritarbed pesta lahustiga koheselt peale töö lõpetamist.

Pindade puhastamisel teha eelnevalt proov väiksemal pinnal et veenduda Ksüleeni sobivuses pinna puhastamiseks. Töötada hästi ventileeritavas kohas. Töötamisel järgida ohutusnõudeid.

Värv

Värvitu, läbipaistev

Ohutusnõuded

ETTEVAATUST. Nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Tuleohtlik vedelik ja aur.  Põhjustab nahaärritust. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Hoida lastele kättesaamatus kohas.. Mitte suitsetada. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MURGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Hoida lukustatul. Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L - 1L

Säilivusaeg

Ei ole määratud

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,87 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril ˂30°C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Hoida otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted