Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Veranda Primer Aqua

Kruntvärv puitpindadele

Matt

Innovaatiline vesilahustuv alküüdvärv

Hea nake aluspinnaga

Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest Lae alla tehniline leht
Veranda Primer Aqua
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv alküüdvärv puitpindade kruntimiseks ja värvimiseks välistöödel.

 • Kätkeb endas parimaid alküüdi- ja vesialuselise värvi omadusi.
 • Hea nake aluspinnaga.
 • Kiiresti kuivav.
 • Moodustab valge mati pinnakatte.
 • Vähendab kattevärvi kulu ja parandab kattevärvi naket aluspinnaga.
 • Kaitseb pinda lõhenemise, hallituse ja sinavuse eest.
 • Kaitse pinda ebasoodsate ilmastikutingimuste, niiskuse ja hallituse eest.


EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik g 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <30 g/L.

 

Läikeaste:  

 • matt (u. 10) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Puitpindade kruntimiseks enne vesidispersioon-, alküüd- ja õlivärvidega värvimiseks välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad jm). Sobib aedade, puukuuride jt. abihoonete värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud puitpinnad. Sobib nii seatud kui hööveldatud puitpindade värvimiseks.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme määramis meetodid
 • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemise temperatuur peab olema üle +5°C ja  suhteline õhuniiskus alla 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallistusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga Wood Cleaner või Biotol E (järgida toodete kasutusjuhendit). Varem värvitud pinnad tuleb puhastada lahtisest, kooruvast värvist (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10). Vanad mädanenud puitdetailid asendada uutega. Uus värvitav pind või puhta puiduni puhastatud vana pind immutada puidukonservandiga Biostop Aqua. Oksakohtad  puhastada vaigust. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb eelnevalt töödelda korrosioonivastase krundiga. Värvimistöid tuleb ajastada nii, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Ühtlase väritooni tagamiseks on soovitav värvid segada kokku ühte anumasse. Värvida 1 kiht pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga temperatuuril üle +5°С ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Vajadusel võib värvi vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Kanda pinnale ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt kruntida puidu otsapinnad. Värvimise ajal vältida kõrget ja liiga madalat temperatuuri, tugevat tuult, vihma, udu, kastet. Kruntvärvi täieliku kuivamise järel värvida pind kattevärviga Kantri või Veranda 1-2 kihis. Suured pinnad on soovitav värvida katkestusteta jälgides et ei jääks katmata kohtiti.

Hooldamine

Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6..8). Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Pintsel, rull, pihusti (ava diameeter 0,015...0,018tolli)

Töövahendite puhastamine

Vesi

Värv

Valge.

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А). 

Kulu

Saetud laual 6-8m²/L, hööveldatud laual 8-10 m²/L

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks - mitte vähem kui 12 tundi, temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab koobalt-bis(2-etüülheksanoaat), 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Mahavoolanud toode kokku koguda. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11).Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,9L-2,7L-9L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,28 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida jahedas, otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Kirjuta meile

Seotud tooted