Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Veranda

Õliakrülaatvärv puitfassaadidele

Poolmatt

Vesialuseline

Kaitseb niiskuse ja ilmastikumõjude eest

Elastne

Kiiresti kuivav

Toonitav. Valmistoonid: beez, kollane, pruun, roheline, punane

Lae alla tehniline leht
Veranda
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Õliakrülaatvärv puitfassaadide kauakestvaks kaitseks.

 • Ilmastikuindel
 • Suurepärane nakkuvus aluspinnaga.
 • Kiiresti kuivav
 • Peaaegu lõhnatu
 • Moodustab pärast kuivamist elastse katte mis “mängib” koos puiduga.
 • Kaitseb pinda lõhenemise, hallituse ja sinavuse eest.
 • Kauakestev kaitse ebasoodsate ilmastikutingimuste, muutuva õhutemperatuuri ja niiskuse eest.
 • Kaitseb puitpinda mädaniku, hallituse ja sinetuse eest.
 • Kauakestev värvitooni erksus.
  EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <130 g/L.

Läikeaste:

 • poolmatt (u. 25) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Puitpindade värvimiseks välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad, piirdeaiad jm). 

Värvitavad pinnad

Uued või varem akrülaatvärviga kaetud puitpinnad. Sobib nii seatud kui hööveldatud puitpindade värvimiseks. Ei sobi põranda ja mööbli värvimiseks.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme määramis meetodid
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 •  toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 15 000 värvitooni!
Näiteid
Huvitavat lugemist
Õige värv Martini majale.

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemise temperatuur peab olema +5...+25°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallistusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga Wood Clean või Biotol E (järgida toodete kasutusjuhendit). Varem värvitud pinnad tuleb puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10) lahtisest, kooruvast värvist. Vanad mädananenud puitdetailid asendada uutega. Läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Uus värvitav pind või puhta puiduni puhastatud vana pind immutada vahendiga Biostop või Biostop Aqua. Puhastada oksakohtad vaigust. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb eelnevalt töödelda korrosioonivastase krundiga. Uued ja hööveldatud pinnad kruntida värviga Veranda Primer Aqua (ühes kihis). Vajadusel võib värvi vedeldada veega kuni 5% mahust (N: esimese kihi värvimisel või pihustiga töötamisel). Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Ühtlase väritooni tagamiseks on soovitav värvid segada kokku ühte anumasse. Värvida 1-2 kihti temperatuuril +5 ... 25°С  ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Esimeseks kihiks võib kasutada värvi mida on vedeldatud veega kuni 5% värvi mahust. Kanda pinnale ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt kruntida ja värvida puidu otsapinnad.  Värvimise ajal vältida kõrget ja liiga madalat temperatuuri, tugevat tuult, vihma, udu, kastet. Suured pinnad on soovitav värvida katkestusteta jälgides et ei jääks katmata kohti.

Hooldamine

Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6..8). Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Pintsel, rull, pihusti (ava diameeter 0,018...0,023tolli)

Töövahendite puhastamine

Vesi

Värv

Valge. Valmistoonid: punane - red128, pruun – brown32, kollane – yellow24, roheline – green050, beez - beige30

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR). 

Kulu

Saetud laual 4-6m2/L, hööveldatud laual 8-10 m2/L.

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks - mitte vähem kui 3 tundi, kuiv – 10 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Mahavoolanud toode kokku koguda. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11).Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,95L - 2,85L - 9,5L - 19L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,2 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida jahedas, otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile

Seotud tooted