Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Biostop

Puidukaitsekrunt Imbub sügavale puitu
Kaitseb mädaniku, sinetuse, seente ja putukate eest Lae alla tehniline leht
Biostop
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Optimaalse biotsiidisisaldusega krunt puitpindadele
 • Sisaldab biotsiide mis imbuvad sügavale puitu ja tagavad kindla kaitse mädanemise, hallituse, sinetuse ja kahjurputukate eest. Registreerimistunnistus nr. 0344/07
 • Kaitseb puitu paljude mikroorganismide eest, kaasa arvatud. Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Penicillium funiculosum, Ulocladium consortiale, Chlorelle fusca, Stichococcus bacillaris, Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum, Poria placenta, Coriolus versicolor jt.
 • Sisaldav modifitseeritud alküüdvaiku, mis kindlustab hea nakke krunditud puidu ja järgnevale kattekihile (dekoratiivne puidukattevahend, värv, tõrvaõli vm).
 • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 750 g/L.
Puidu kasutustingimused:
 • Use Class 3 vastavalt standardile EN335

Kasutusala

Toode on ettenähtud puitpindade kruntimiseks mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega. Sobib puitfassaadide kruntimiseks, samuti terrasside, varikatuste, sildade, piirete, treppide, puitkonstruktsioonide, aknaraamide, uste, väravate, aedade, voodrilaudade jm. töötlemiseks enne värvimist, lakkimist, õlitamist või dekoratiivse puidukattevahendiga katmist. Välistöödeks. Ei sobi iseseisvaks pinnakatteks.

Värvitavad pinnad 

Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstrukstioonid, voodrilauad, piirdeaiad, uksed, aknaraamid, samuti vineer, spoon, puitlaastplaadid. Mitte kasutada biokahjutustega pindadel. 

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • EN 335 – puidu ja puidupõhiste toodete vastupidavus kasutusklasside satandard
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
 • tootes kasutatavate toimeainete piirnormid ja tooteliik on kooskõlas biotsiidiseadusega ja talle on väljastatud Eesti Terviseameti poolt registreerimistunnistus

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit Wood Clean (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS PRO). Pehkinud ja mädanenud puitpinnad asendada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga,
otseses päikesepaistes, vihma ega uduga. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Kasutamine

Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale 1-2 kihti piki puidukiudu. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Võib kasutada sissekastmismeetodit. Sisse imbumata krunt eemaldada lapiga, mitte lubada „rasvase“ kile teket pinnale, sest see halvendaks naket järgneva kattekihiga. Krunditud pinna võib üle värvida alküüd- ja õlivärvidega või lahustipõhiste puidukattevahenditega mitte varem kui 12 tunni möödudes kruntimisest ning vesidispersioonvärvidega ja vesialuseliste puidukattevahenditega mitte varem kui 3...5 ööpäeva möödudes töötlemisest.

Töövahendid


Pintsel, sissekastmismeetod.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada white spiriti või männitärpentiniga

Värv

Värvitu

Kulu

8-10 m²/L hööveldatu laud, 4-6 m²/L saetud laud, 30...60L/m³ sissekastmismeetodil (töötlemisaeg 1 tund).

Kuivamisaeg

6...10 tundi temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest.

Ohutusnõuded

ETTEVAATUST. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi (3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat 5 g/kg; tebukonasool 2,1 g/kg; permetriin 0,6 g/kg). Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Registreerimistunnistus nr 0344/07. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, < 2% aromaatsed; 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat; tebukonasool; permetriin. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.Hoida lukustatult. Ennetava meetmena on soovitav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, kood 08 0111). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,7L - 2,7L - 9L

Säilivusaeg

5 aastat

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril ˂30°C. Hoida otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile

Seotud tooted