Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator

Krunditava pinna tüüp

Aktivare Solvent

Aquastop Bond

Nakkedispersioon

 • Kontsentraat 1:10
 • Parandab naket aluspinna ja tasanduskihitide vahel
 • Tugevdab nõrgad aluspinnad

Lae alla tehniline leht
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv kontsentreeritud nakkedispersioon

 • Kasutada ainult lahjendatud kujul.
 • Tänu suurele kuivaine sisaldusele säilitab kõik omadused ka suurima lubatud lahjendusprotsendi korral,
 • Kanda pinnale üks kiht.
 • Tugevdab pinda tänu heale imbuvusele
 • Seob tolmu
 • Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse
 • Kasutada betoonpõrandate kruntimiseks enne tasandussegude pealekandmist
 • Võib kasutada puitlaast- ja puitkiudplaatidest põrandate kruntimiseks enne põrandakatte (N: linoleum) liimimist
 • Peaagu lõhnatu.
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

Kasutusala

Kasutada ainult lahjendatuna. Betoonpõrandate kruntimiseks enne tasandussegude pealekandmist, puitlaast- ja puitkiudplaatidest põrandate kruntimiseks enne põrandakatte (N: linoleum) liimimist või plaatimist. Nõrkade mineraalpindade (betoon, tellis, kivi, pahtel, krohv jt) kruntimiseks enne viimistlusmaterjalidega katmist. Sisetöödeks.

Töödeldavad pinnad 

Betoon, gaasbetoon, kivi, polümerkrohv, mineraalkrohv, pahtel, tsement, telliskivi, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt. Võib kasutada värske betooni kruntimiseks ( vähem kui 30 päeva vana).

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast  jm. mustusest ning kooruvatest elementidest.

Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, karestada ja loputada veega. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada.

Pahteldatud ja krohvitud pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud.

Töötlemine

Vahendit lahjendada veega. Pärast lahjendamist tuleb saadud lahus hoolikalt läbi segada. Aluspinna ja õhutemperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +5°С ja üle +30°С. Kanda pinnale 1 kiht pintsli, pihusti või rulliga

Väga imavad pinnad tuleb töödelda „märg märjale“ meetodil kuni küllastumiseni.

Peale kuivamist ei tohi krunt tekitada pinnale läikivat kilet.

Lahjendamine

Toodet kasutada ainult lahjendatuna. Lahjendada veega.
1:5....1:10 (1 osa vahendit : 5 osa vett)

Töövahendid

Pintsel, rull, pihusti.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Värv

Piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev

Kulu

Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest:

vähese imavusega pinnad (kivi, kipsplaat jne) 
10 m²/L
keskmise imavusega pinnad (krohv, betoon, tellis, puitkiudplaat ja puitlaastplaat jne) 
6-8 m²/L
suure imavusega pinnad (gaasbetoon,  jne)
3-4 m²/L

Kuivamisaeg

2-6 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2- metüül-2H-isotiasool-3- oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti

poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.  Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada.  Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 3L - 5L - 10L

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,3 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest,  toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted