Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB
Aktivare Solvent

PVC WinClean

Aknaraamide puhastusvahend

  • PVC pindadele 
  • Kasutusvalmis
  • Efektiivne
  • Sise- ja välistöödeks

Lae alla tehniline leht
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

Omadused

Efektiivne veepõhine vahend PVC- (polüvinuüülkloriid-) pindade puhastamiseks ja hooldamiseks.

Kasutusala

Eemaldab saaste ja plekid, taastab tuhmunud pindadele esialgse valge tooni. Ei kahjusta töödeldavaid pindasid.

Kasutuskohad

PVC-st valmistatud tooted – valged aknaraamid, uksed, vooderdised, torud, veerennid jne. Välis- ja sisetöödeks.

Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kasutamine

Enne kasutamist raputada. Pihustada vahend pinnale, lasta umbes 1 minut mõjuda ja pühkida maha pehme niiske lapiga. Mitte kasutada abrasiivseid käsnasid, et pinda mitte vigastada. Pärast seda loputada pind puhta veega ja kuivatada. Mõnedel juhtudel võib olla vajalik kogu protseduuri kordamine. Ei ole soovitatav pikendada vahendi kokkupuudet pinnaga (üle 1 minuti), sest pikemaajalise mõju puhul tungib vahend sügavamale plastpinda. Alati tuleb kontrollida vahendi toimet märkamatus kohas. Mitte kasutada muudest plastidest pindadel (polükarbonaadid, polüstürool jne). Mitte kasutada värvitud pindade puhastamiseks. Vahendi sattumisel metallpindadele loputada need viivitamatult veega ja kuivatada.

Värv

Ohutusnõuded

Hoiatus. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Sisaldab propaan-2-ooli. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsejalatseid. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: DN10-U047-Y00G-DHNR. Pärast käitlemist pesta hoolega nahka. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustutit. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29*). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5 L

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

1,04 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril ˂30° Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted