Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

PVC WinClean

Aknaraamide puhastusvahend

 

PVC pindadele

Kasutusvalmis

Efektiivne

Lae alla tehniline leht
PVC WinClean
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

Omadused

Efektiivne veepõhine vahend PVC- (polüvinuüülkloriid-) pindade puhastamiseks ja hooldamiseks.

Kasutusala

Eemaldab saaste ja plekid, taastab tuhmunud pindadele esialgse valge tooni. Ei kahjusta töödeldavaid pindasid.

Kasutuskohad

PVC-st valmistatud tooted – valged aknaraamid, uksed, vooderdised, torud, veerennid jne. Välis- ja sisetöödeks.

Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kasutamine

Enne kasutamist raputada. Pihustada vahend pinnale, lasta umbes 1 minut mõjuda ja pühkida maha pehme niiske lapiga. Mitte kasutada abrasiivseid käsnasid, et pinda mitte vigastada. Pärast seda loputada pind puhta veega ja kuivatada. Mõnedel juhtudel võib olla vajalik kogu protseduuri kordamine. Ei ole soovitatav pikendada vahendi kokkupuudet pinnaga (üle 1 minuti), sest pikemaajalise mõju puhul tungib vahend sügavamale plastpinda. Alati tuleb kontrollida vahendi toimet märkamatus kohas. Mitte kasutada muudest plastidest pindadel (polükarbonaadid, polüstürool jne). Mitte kasutada värvitud pindade puhastamiseks. Vahendi sattumisel metallpindadele loputada need viivitamatult veega ja kuivatada.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Sisaldab propaan-2-ooli. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Töötamisel jälgida tööohutusnõudeid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pärast käitlemist pesta hoolega käed puhtaks. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustutit.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5 L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

1,04 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril ˂30° Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted