Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Puidulakk 10

Matt tiksotroopne puidulakk

 

Matt

Pealekandmisel mittetilkuv

Kulumiskindel Lae alla tehniline leht
Puidulakk 10
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Kulumiskindel uretaanalküüdlakk puitpindade lakkimiseks

  • Kergesti pinnale kantav, hästi tasanduv
  • Sisaldab UV- filtreid
  • Tiksotroopne – želeetaoline, mugav kasutamisel, ei tilgu pintslist, vedeldub pinnale kandmisel, tasandub hästi.
  • Moodustab mati kattekihi mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
  • Lakitud pind on vastupidav kulumisele, veele ja kodukeemiale
  • Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
  • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini 

  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 500 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <500 g/L.

  Läikeaste:

  • matt (~10) vastavalt ISO 2813

  Kasutusala

  Sise- ja välistingimustes asuvate puitpindade lakkimiseks. Puidust aknaraamide, uste, mööblidetailide aiamööbli jt puitpindade lakkimiseks. 

  Lakitavad pinnad 

  Uued või varem lakitud puitpinnad. Ei sobi põrandate ja saunaruumide lakkimiseks.

  Kvaliteedi standardid

  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr4
  • glow10
  • cover8_12_roll
  • dry_18
  • whitespirit
  • year5_30
  • 55-icon_e_col
  • dry_4_otlip
  • appl_spray_roll_spackel_5
  Toonimine

  39 värvitooni

  Pinna ettevalmistus

  Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, rasvast, õlist, tolmust jm. mustusest. Varem lakitud läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 20%. Soovitav pinna- ja õhutemperatuur +5...+25°C, soovitav lakitemperatuur +18...+25°C, suhteline õhuniiskus vahemikus 40...75%. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. Ei ole soovitav lakkida niiske või külma ilmaga. Uued tiheda puitpinnad (tamm, pöök jt.) puhastada lakibensiiniga White Spirit. Karedad puitpinnad niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm korralikult eemaldada. Varem lakitud pinna puhul kontrollida vana laki ja uue pealekantava laki omavahelist sobivust väikesel pinnal. Varem lakitud pind hoolikalt puhastada vanast kooruvast lakist, lihivida ja lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Varem lakitud pind ei vaja kruntimist. Puhtad puitpinnad kruntida laki ja white spiriti seguga, vahekorras 1:5. Välistingimustes kasutav puitpind eelnevalt töödelda puidukaitsevahendiga Aura Biostop ja seejärel kruntida lahjendatud lakiga. 

  Lakkimine

  Lakki enne kasutamist hoolikalt ja ettevaatlikult (et vältida mullide tekkimist) segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal läikelisandi ja toonimispasta ühtlaseks jagunemiseks. Kanda pinnale pintsli, lakilabida või õhuvaba pihustiga. Soovitav on lakkida 2-3 kihis, piki puidukiudu, katkematu kihina servast servani. Soovitav on lakkida valguse langemise suunas ja lakkida terve pind korraga. Lakikihtide arv sõltub puidu poorsusest, kasutatavast töövahendist ja pinnale soovitava kulumiskindluse andmisest. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelnev lakikiht olema täielikult kuivanud. Soovitav on esimene lakikiht peene liivapaberiga (u.150) kergelt lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Eelnevalt lihvitud pinna korduslakkimine on soovitav läbi viia ööpäeva möödudes. Toonitud lakki kasutada ainult esimese kihi lakkimiseks. Puidule värvitooni andmiseks võib esimeseks kihiks kasutada värvilist puidukaitsevahendit Aura Balance. Tooni kontrollimiseks on soovitav teha proovilakkimine väikesel pinnal (mõnede eksootiliste puiduliikide puhul võib lakk puidu värvust oluliselt muuta). Lakitud pinna lõplik värvus sõltub puiduliigist ja pealekantud lakikihtide arvust. Suure koormusega pindade puhul on soovitav valida materjaliks tugev puit, pehmed puiduliigid (kuusk, mänd, pärn jt) deformeeruvad isegi pärast lakkimist. Lakkimise ajal tagada ühtlane õhuniiskus ja temperatuur ning hea ventilatsioon, kuid vältida tuuletõmbust. Kuivas, kuumas ruumis vähendada ventilatsiooni et kõrvaldada risk laki liiga kiire kuivamise tõttu ülekattejälgede või ebakvaliteetse lakikile tekkeks.

  Hooldamine

  Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 2 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6-8) pesemisvahendeid ja pehmet lappi või käsna. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

  Töövahendid

  Pintsel, lakirull, lakilabidas. Kasutada kvaliteetseid töövahendeid. Lakirull, isegi uus, tuleb enne kasutamist puhastada lahtistest rullikarvadest (N: kleeplindi abil). Töövahendid peavad olema puhtad, kuivad ja neil ei tohi olla lahtiseid osi (pintsli- või rullikarvu).

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale lakkimist.

  Värv

  Värvitu

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis kaardi WoodColor alusel

  Kulu

  8-12 m2/L

  Kuivamisaeg

  Tolmukuiv -4 tundi, ülelakkimiseks -24 tundi temperatuuril 23ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 2 nädala pärast.

  Ohutusnõuded

  Hoiatus. Sissehingamisel kahjulik. Tuleohtlik vedelik ja aur. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 2-butanoonoksiim, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat), 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab ksüleeni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kőik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lukustatult. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,75 - 2,5L

  Säilivusaeg

  5 aastat

  Külmakindlus

  Külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril kuni +30°C. Hoida jahedas, otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

  Tihedus

  0,9 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности