Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Aura Wood Saunavaha Vihta

Puidukaitseaine sauna

Sobib saunalava töötlemiseks

Vesialuseline
Annab puitpinnale vetthülgavse ja määrdumiskindluse
Toonitav, valmistoonid: valge, must ja hall

Lae alla tehniline leht
Saunavaha Vihta
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vesialuseline saunavaha puidust saunapindade kaitseks ja dekoratiivtöötluseks
  • Sisaldab looduslikku vaha
  • Moodustab puidu pinnale vett ja mustust hülgava katte
  • Laseb puidul hingata
  • Säilitab puidu loodusliku kauni tooni
  • Toonitav EskaroColor süsteemis värvikaart WoodColor alusel
  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 130 g/L Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

  Kasutusala

  Puitpindade töötlemiseks sauna-, pesu-, leili- ja riietusruumides.

  Vahatatavad pinnad 

  Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puidust saunapinnad: saunalavad, saunapingid, seinad, laed, aknaraamid, uksed, liistud jm. Sisetöödeks.

  Kvaliteedi standardid

  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
  • water
  • year2_5_30
  • no_moroz
  • 55-icon_e_col
  • pr2
  • cover_9_13
  • dry_05_2_otlip
  • appl_brush_sponge_10
  Toonimine

  39 värvitooni

  Näiteid
  • Saunavaha Vihta

  Pinna ettevalmistus

  Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +10°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada vahast, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Varem saunavahaga töödeldud pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega ja loputada hoolikalt rohke veega. Kui pinnad on varem lakitud, õlitatud või saunakaitseainega töödeldud, tuleb vahendi sobivust eelnevalt testida väikesel vähemärgataval pinnal. Uus puitpind niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm korralikult eemaldada. Pinnad mida ei vahatata (N: põrand) katta kilega.

  Vahatamine

  Enne kasutamist ja töö käigus hoolikalt segada. Kanda pinnale 1-2 kihti (leiliruumides – 1 kiht). Kanda pinnale pintsli või käsnaga piki puidukiudu ilma katkestusteta ning hõõruda vaha hoolikalt puidu sisse, et vältida nirede tekkimist. Laudised töödelda ühe laua kaupa. Kasutades toonitud vaha on soovitav teha proov väikesel puitpinnal värvitooni sobivuse hindamiseks. Pinna lõplik värvus sõltub puidu liigist, oksakohtade rohkusest, varasemast töötlusest ja pealkantud kihtide arvust.

  Hooldamine

  Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist töötlemisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Pinna pesemiseks kasutatada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8).

  Töövahendid

  Pintsel, käsn.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid puhastada vee ja seebiga kohe peale töö lõpetamist.

  Värv

  Värvitu, Valmistoonid: valge, must, hall

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (värvikaart WoodColor).

  Kulu

  9...13 m²/L üks kiht

  Kuivamisaeg

  Tolmukuiv - 0,5...2 tundi, kasutamiseks valmis - 24 tundi (temperatuuril +20°C...+23°С ja suhtelisel õhuniiskusel 50%). Enne sauna kasutamist kütta saun soojaks ja tuulutada.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist.. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti, kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,45L - 0,9L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis kuivas, otsese päikesevalguse ja külma eest kaitstud hästiventileeritavas jahedas kohas temperatuuril +5°С kuni +30°C.

  Tihedus

  1,02 kg/L.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности