Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Saunalakk

Poolmatt vesilahustuv saunalakk

 

Hästi imbuv

Kaitseb puitpinda niiskuse, mustuse ja kuumuse eest

Lae alla tehniline leht
Saunalakk
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialusel akrüüllakk puitpindade töötlemiseks niisketes ruumides.

 • Imbub hästi puitpinda
 • Praktiliselt lõhnatu
 • Kiiresti kuivav
 • Ei muuda lakitava pinna värvust
 • Kaitseb pinda mustuse, niiskuse ja hallituse eest
 • Vastupidav pikaajalisele kõrgele kuumusele ( kuni 1100С)
 • Lakitud pind on kergelt puhastatav ja vastupidav korduvale pesemisele
 • Ei taksita puidu loomulikku hingamist
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik e  130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <130 g/L.

Läikeaste:

 • poolmatt (~20) vastavavalt EN 13 300.
 • poolmatt (~20) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Puitpindade (seinad, laed, liistud, aknaraamid jm) lakkimiseks nende niiskus- ja kulumiskindluse suurendamiseks niisketes ruumides. Sisetöödeks. 

Lakitavad pinnad 

Puiduga kaetud seinad ja laed, aknaraamid, uksed, liistud sauna-, pesu- , leili-  ja riietusruumides, samuti betoon-, tellis- ja kivipinnad niisketes ruumides. Ei sobi saunalava ja saunapinkide töötlemiseks, selleks kasutada lavaõli Sauna Oil.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 39 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 20%.  Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, rasvast, õlist, tolmust jm. mustusest. Varem lakitud pinnalt eemaldada vana kooruv lakk. Läikiv lakipind lihvida matistumiseni. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Uus puitpind niisutada  kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm korralikult eemaldada. 

Lakkimine

Enne kasutamist lakki hoolikalt segada. Kanda pinnale 2 kihti (leiliruumides – 1 kiht) temperatuuril 10 ...25ºС  ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Lakkida pintsliga või lakirulliga piki puidukiudu, kattes pinna ja ühenduskohad kogu ulatuses. Teise kihi võib pinnale  kanda  lastes esimesel kihil kuivada 2-3 tundi. Enne teise kihi pealekandmist soovitame pinda kergelt lihvida. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Vajadusel võib lakki lahjendada veega kuni 5%.

Hooldamine

Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 4 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH alla 9) pesemisvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

Töövahendid

Pintsel, lakirull.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale lakkimist.

Värv

Valge, kuivanuna läbipaistev

Kulu

10-14 m2/L

Kuivamisaeg

Tolmukuiv -0,5 tundi, ülelakkimiseks -2...3 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

Ohutusnõuded

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11).Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,95L - 2,4L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile

Seotud tooted