Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Hele Tõrvaõli

Hele tõrvaõli Looduslik kaitse puidule
Traditsiooniline puidukaitsevahend
Imbub hästi puitu
Kaitseb puitu lõhenemise ja ilmastiku kahjulike mõjude eest
Tekitab vetthülgava pinna Lae alla tehniline leht
Hele Tõrvaõli
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Looduslik kaitse puidule

 • Valmistatud linaõlist ja männitõrvast.
 • Annab puidule kena välisilme moodustades helepruunika alatooniga läbipaistva kihi.
 • Imendub hästi puitu.
 • Annab puidule vett tõrjuva pinna.
 • Hoiab töödeldud pinna kuivana ja kaitseb puitu mädaniku eest.
 • Kaitseb puitu pragunemise ja kahjulike keskkonnamõjude eest
 • Naturaalse männitõrva lõhnaga
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e 400 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 400 g/L

Kasutusala

Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemine: palgid, fassaadilauad, aiamööbel, kasvuhooned, varikatused, aiad, puidust tünnid, laste mänguväljaku konstruktsioonid jne.

Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Ei sobi põrandate töötlemiseks.

Õlitatavad pinnad 

Kasutatakse varem tõrvaõliga töödeldud puitpindade, vaakum- ja termotöödeldud puidu, samuti igat liiki töötlemata puidu kaitseks. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemisel ei tohi temperatuur olla alla +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga WoodClean või Biotole E (järgida toodete kasutusjuhendit). Uus puitpind on soovitav töödelda süvaimmmutuskrundiga Biostop. Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro).  Tumedaks läinud puidu kohad puhastada mehaaniliselt metallharjaga, mädanenud lauad asendada. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, vihma või uduga. Varasemalt tõrva või tõrvaõliga töödeldud pinnad on soovitatav uuendada samade vahenditega. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Õlitamine

Toode ei vaja vedeldamist. Enne kasutamist segada. Kanda pinnale ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Liigne tõrvaõli eemaldada pinnalt lapiga. Kanda pinnale 1…4 kihti olenevalt puidu kvaliteedist ja kasutusalas. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud aastaringselt on soovitatav töödelda iga aasta. Erinevatest partiidest tõrvaõli kasutamisel ühel pinnal tuleb eelnevalt need ühes anumas kokku segada, et saavutada ühtlane toon.

Töövahendid

Pintsel, lapp, käsn.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada Männitärpentiniga.

Värv

Helepruun. Pinna lõplik värvus oleneb pealekantud kihtide arvust ja töödeldava puidu värvusest.

Kulu

5-10 m2/L hööveldatu laud, palk, 3-5 m2/L saetud laud.

Kuivamisaeg

1...7 ööpäeva olenevalt ilmastikutingimustest ja puidust (pintsliga pealekandmisel).

Ohutusnõuded

Hoiatus. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab männitõrva. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ga. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Sisaldab linaõli. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastunud lapid ja jäätmed koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

1L - 3L - 5L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

0,9 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile

Seotud tooted