Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Kantri

Õlivärv puidule

Sisaldab linaõli

Ei tilgu

Kaitseb niiskuse ja ilmastikumõjude eest

Lae alla tehniline leht
Kantri
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Õlivärv puitfasaadide värvimiseks ja renoveerimiseks.

 • Mugav kasutada: ei tilgu pintslilt, ei moodusta niresid vertikaalsetel pindadel.
 • Suurepärane nakkuvus aluspinnaga.
 • Annab vanale puitpinnale lisatugevust.
 • Sobib kasutada fassaadide renoveerimisel.
 • Jätab pärast kuivamist läikiva pinna.
 • Tänu linaõli sisaldusele imbub sügavale puitu.
 • Kauakestev kaitse ebasoodsate ilmastikutingimuste, muutuva õhutemperatuuri ja niiskuse eest.
 • Kaitseb puitpinda mädaniku, hallituse ja sinetuse eest.
 • Kauakestev värvitooni erksus.
 • EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik d 300 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <300 g/L.

Läikeaste:

 • läikiv (u. 70) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Puitpindade värvimiseks välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad, piirdeaiad, aknaraamid, puitkonstrutsioonid jm). Sobiv vanade puitpindade renoveerimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem õlivärviga kaetud puitpinnad. Sobib nii hööveldatud kui saetud pinnale.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme määramis meetodid
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 15 000 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustöödl peab  temperatuur olema +5...+25°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallitusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga Wood Cleaner või Biotol E ( järgida toodete kasutusjuhendit). Varem värvitud pinnad tuleb puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10) lahtisest, kooruvast värvist. Vanad mädanenud puitdetailid asendada uutega. Läikivad pinnad lihvida matistumiseni.

Uus värvitav pind või puhta puiduni puhastatud vana pind immutada vahendiga Biostop. Puhastada oksakohtad vaigust. Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb eelnevalt töödelda korrosioonivastase krundiga. Esimese kihi värvimiskeks  võib kasutada Kantri mida on vedeldatud Männitärpentiniga kuni 10% mahust. Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga.

Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Ühtlase väritooni tagamiseks on soovitav värvid segada kokku ühte anumasse. Värvida 1-2 kihti pintsliga või rulliga temperatuuril +5 ... 25оС  ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Vajadusel võib värvi vedeldada Männitärpentiniga 5%...10% värvi mahust.

Värvimise ajal vältida kõrget ja liiga madalat temperatuuri, tugevat tuult, vihma, udu, kastet. Suured pinnad on soovitav värvida katkestusteta jälgides et ei jääks katmata kohti.

Hooldamine

Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6..8). Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

Töövahendid

Pintsel, madalakarvaline värvirull

Töövahendite puhastamine

Männitärpentin

Для  однородного окрашивания больших площадей всю необходимую краску одного тона смешать в одной емкости.

Краску перед применением тщательно перемешать.

 При необходимости для первого слоя может быть разбавлена растворителем до 5% по объему.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность не более 20%), температура воздуха выше +5оС и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Наносить в 1-2 слоя.

Особенно тщательно грунтовать и окрашивать торцы досок.

Избегать нанесения краски на нагретые солнцем поверхности, при высокой (выше 30°С) температуре воздуха, а также во время дождя и тумана без применения специальных пленочных ограждений, ограничивающих влияние атмосферных воздействий.


Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR).

Kulu

Saetud laual 6-9m2/L, hööveldatud laual 9-12 m2/L

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks : 24 tundi, kuiv 2...3 ööpäeva temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni, 2-butanoonoksiim, koobalt-di (2-etüülheksanoaat), küllastumata dimeersete rasvhapete, C18, ja N,N-dimetüül- 1,3- propandiamiini ja 1,3-propandiamiini reaktsioonisaaduste segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Mahavoolanud toode kokku koguda.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Külmakartlik

Tihedus

1,3 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril kuni +30°C. Hoida jahedas, otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.

Kirjuta meile
Seotud tooted