Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator

Krunditava pinna tüüp

Aquastop Gel

Geelkrunt-niiskustõke

 

Kasutusvalmis

Ei voola vertikaalsetelt pindadelt maha

Parandab naket aluspinnaga, seob tolmu

Tugevdab nõrgad aluspinnad

Lae alla tehniline leht
Aquastop Gel
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesilahustuv geeljas krunt poorsetele ja imavatele pindadele sisetöödel.

 • Kasutusvalmis
 • Tiksotroopne akrüülkrunt
 • Kanda pinnale üks kiht.
 • Kaitseb pinda niiskuse eest.
 • Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse viimistlusmaterjalidega, luues ühtlase imavusega pinna värvimiseks või tapeedi liimimiseks.
 • Vähendab värvikulu.
 • Kuivab kiiresti
 • Peaaegu lõhnatu. 

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

Kasutusala

Kasutusvalmis. Poorsete ja niiskustundlike pindade kruntimiseks enne värvimist vesilahustuvate värvidega, plaatimist, tapeedi liimimist ja pahteldamist. Sobib elutubade, kontorite, tööstusruumide, vannitubade, koridoride, köökide jm siseruumide kruntimiseks.

Töödeldavad pinnad

Betoon, polümeerkrohv, krohvipinnad, kipsplaat, telliskivi, vanad tsementkrohvipinnad, jt. pinnad enne edasist töötlemist (värvimist, krohvimist, tapeetimist, plaatimist jm).

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ.
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, karestada ja loputada veega. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada. Pahteldatud ja krohvitud pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud.

Töötlemine

Toode on kasutusvalmis. Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale 1 kiht pintsli või rulliga. Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas ja tugev. Pinna- ja õhutemperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +10°С ja üle +30°С. Peale kuivamist ei tohi krunt tekitada pinnale läikivat kilet.

Lahjendamine

Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada!

Töövahendid

Pintsel, rull

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga

Värv

Heleroheline, kuivanuna läbipaistev

Kulu

Geelkrundi kulu sõltub pinna imavusest:

vähese imavusega pinnad (kipsplaat jne) 10 m²/L  
keskmise imavusega pinnad (krohv, betoon, tellis, jne) 6-8 m²/L  
suure imavusega pinnad (betoon,vanad tsementkrohvi pinnad jne)     3-4m²/L

Kuivamisaeg

2-6 tundi temperatuuril 20oC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab 1,2-bensisotiasool- 3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamise ajal järgida tööohutusnõudeid. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud toode ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1 L - 2.5 L - 5 L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1.02 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile