Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Katto Cleaner

Puhastusvahend metallpindadele

 

Kontsentraat 1:4

Õli, rasva ja mustuse eemaldamiseks

Leeliseline
Lae alla tehniline leht
Katto Cleaner
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Kontsentreeritud leeliseline pesuaaine metallpindade puhastamiseks enne värvimist

  • Enne kasutamist lahjendada veega 1:4
  • Puhastab tsink- jt. metallpinnad õlist, rasvast, sooladest ja mustusest
  • Sobib plekkkatuste, -vihmaveerennide jt. metalldetailide puhastamiseks enne värvimist

  Kasutusala

  Uute või varem värvitud tsink- jt. metallpindade puhastamiseks enne  kruntimist ja värvimist. Välistöödeks.

  Töödeldavad pinnad 

  Metallpinnad: katused, karniisid, vihmaveerennid, aknaplekid jm.

  Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • no_cold
  • water
  • year2_5_30
  • pr1
  • cover30_50
  • appl_brush_sponge_10
  Näiteid
  • Katto Cleaner

  Pinna ettevalmistus

  Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud roostest, samblast  jm. mustusest ning kooruvatest elementidest.  Varem värvitud pindadelt kooruva värvi ja rooste eemaldamiseks on soovitav kasutada liivapritsi (mitte vähem kui Sa² vastavalt ISO 8501-1) või puhastada käsitsi terasharja või liivapaberiga.

  Töötlemine

  Lahjendada vahendit Peltipesu suhtes 1 osa pesuainet ja 4 osa vett ning kanda puhastatavale pinnale. Pesta hoolikalt harjaga kandes  kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  ja järgides tööohutusreegleid. Loputada töödeldud pinnad hoolikalt sooja veega enne pesuaine kuivamist. Puhastatava pinna temperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +10°С ja üle +50°С. Enne kruntimist ja värvimist lasta pinnal kuivada.

  Lahjendamine

  Toodet kasutada ainult lahjendatuna. Lahjendada veega  1:4 (1 osa vahendit : 4 osa vett)

  Töövahendid

  Pintsel, hari.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga. 

  Värv

  Värvitu

  Kulu

  30-50 m²/L

  Ohutusnõuded

  Ettevaatust. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.  Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/ pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kőik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  PH

  12-14

  Pakendid

  3L - 10L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Hoida lukustatult. Hoidmiseks kasutage roostevabast terasest, polüetüleenist või taolistest materjalidest valmistatud pakendeid.

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности