Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Katto Primer

Roostekaitse kruntvärv

Efektiivne tsingitud- ja plekkpindadel

Vesialuseline

Kiiresti kuivav

Kaitseb korrosiooni eest

Lae alla tehniline leht
Katto Primer
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline kruntvärv tsink- jt. metallpindadele

 • Kergelt pinnale kantav
 • Hea kattevõimega
 • Moodustab ühtlase mati katte
 • Sisaldab korrosioonivastaseid aineid
 • Kiiresti kuivav
 • Ei sisalda raskemetalle

 

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 140 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 140 g/L.

Läikeaste:  

 • Täismatt (u. 5) vastavalt ISO 2813

Kasutusala

Uute või varem värvitud teras-, alumiinium-, tsink- jt. metallpindade  kruntimiseks. Välistöödeks.

Värvitavad pinnad

Metallpinnad: katused, karniisid, vihmaveerennid, aknaplekid, ventilatsioonitorud, tuletõrjeredelid, lipuvardad jne.

Kvaliteedi standardid

 • ISO 2813 – läikeastme määramis meetodid
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Krunditav pind peab olema kuiv, puhastatud roostest, samblast, õlidest jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pindadelt kooruva värvi ja rooste eemaldamiseks on soovitav kasutada liivapritsi (mitte vähem kui Sa² vastavalt ISO 8501-1) või puhastada käsitsi terasharja või liivapaberiga. Vana värvi eemaldamiseks võib kasutada värvieemaldusvahendit OPS PRO. Kindlasti tuleb puhastatud pind enne kruntimist pesta vahendiga RK Peltipesu, loputada veega ja lasta kuivada.

Kruntimine

Enne kasutamist kruntvärvi Ritari hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli või pihustiga 1...2 kihti. Kõrgsurvepihustiga töötamisel kasutada düüsi suurusega 0,015... 0,019 tolli. Pihustiga töötamisel vedeledada kruntvärvi veega 5...10%. Värvitava pinna temperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +10°С ja üle +50°С. Suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga.

Töövahendid

Pintsel, pihusti

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga

Для  однородного окрашивания больших площадей всю необходимую краску одного тона смешать в одной емкости.

Краску перед применением тщательно перемешать.

 При необходимости для первого слоя может быть разбавлена растворителем до 5% по объему.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность не более 20%), температура воздуха выше +5оС и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Наносить в 1-2 слоя.

Особенно тщательно грунтовать и окрашивать торцы досок.

Избегать нанесения краски на нагретые солнцем поверхности, при высокой (выше 30°С) температуре воздуха, а также во время дождя и тумана без применения специальных пленочных ограждений, ограничивающих влияние атмосферных воздействий.

Värv

Helehall

Kulu

6-10 m2/L

Kuivamisaeg

Tolmukuiv – 1 tund, ülevärvimiseks – mitte varem kui 2 tundi  temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätme-seadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L - 9L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,2 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Kirjuta meile

Seotud tooted