Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Lateks

Traditsiooniline laevärv

 

Vesialuseline

Hea kattevõimega

Lumivalge

Lae alla tehniline leht
Lateks
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Täismatt lumivalge vesialuseline vesidispersioonvärv lagede värvimiseks ja seinte kruntimiseks kuivades ruumides.

  • Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi värvimisel.
  • Hea kattevõimega.
  • Kuivades moodustab ühtlase, täismati, lumivalge pinnakatte

  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.

   

  Läikeaste:

  • Täismatt (u. 2) vastavavalt EN 13300.
  • Täismatt (u. 2) vastavalt ISO 2813

   

  Kulumiskindlus:

  • 5. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998)

  Kasutusala

  Lagede värvimiseks kuivades ruumides ( elutoad, bürood, klassid jt. ühiskondlikud ruumid). Sobib kasutamiseks

  kruntvärvina vesialuseliste seinavärvide alla. Ei sobi mööbli, põrandate, uste värvimiseks.

  Värvitavad pinnad

  Uued või varem värvitud betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, tellispinnad, krunditud puitkiudplaat-, puitlaastplaat-,

  pahteldatud, krohvitud pinnad.

  Kvaliteedi standardid

  • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr2
  • water
  • no_moroz
  • glow_2
  • appl_spray_brush_roll_10
  • cover4_10
  • dry1_2
  • year2_5_30
  Näiteid
  • Lateks

  Pinna ettevalmistus

  Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Varem

  email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Tugevalt määrdunud

  või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Ebatasasused, praod

  ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega

  pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit.

  Värvimine

  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 1-2 kihti rulli, pintsli või pihustiga temperatuuril +10 ... +25° ja

  suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel võib värvile lisada vett kuni 5% värvi mahust. Pihustiga

  töötamisel võib värvi vedeldada kuni 10% värvi mahust. Värvmise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri

  (üle 25ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. Värvimistöödel mida teostatakse ebasoodsates tingimustes

  (tuuletõmbus, küttekeha, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) on soovitav värvile lisada kuivamisaja pikendajat

  Time+.

  Töövahendid

  Värvirull (niidi pikkusega10-14mm), värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,021 – 0,027 tolli)

  Töövahendite puhastamine

  Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

  Värv

  Valge

  Kulu

  4-10 m2/L.

  Kuivamisaeg

  1-2 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse

  korral kuivamisaeg pikeneb.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLPmäärusega

  (EÜ) nr 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida

  lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on

  CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. 

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või

  minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab

  erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale

  (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet

  jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata

  üldkasutatavale prügim.ele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne

  ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul

  võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

  Pakendid

  1L - 2,5L - 5L - 10L - 20L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse

  eest.

  Tihedus

  1,5 kg/L.

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности