Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Fine Filler

Peenpahtel seintele ja lagedele

 

Kergelt pinnale kantav

Suurepäraselt lihvitav

Kihi paksus kuni 2 mm Lae alla tehniline leht
Fine Filler
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis peenterapahtel sisetöödeks
 • Mugavalt pinnale kantav
 • Hea nake aluspinnaga
 • Heade täiteomadustega
 • Suurepäraselt lihvitav, moodustab sileda pinna
 • Kiiresti kuivav
 • Ei pragune kattes 2mm kihis
 • Minimaalne mahu kahanemine
 • Sobib kohtparanduseks, lauspahtelduseks ja lõppviimistluseks enne värvimist või tapeetimist
 • Maksimaalne kihipaksus 2mm
 • Osakeste maksimaalne suurus 0,15mm

Kasutusala

Koht- ja lauspahteldus kuivades siseruumides. Sobib väikeste pragude, mõrade, ebatasasuste, kruvipeade jm pisikonaruste tasandamiseks seintel ja lagedel. Pahteldatud pinda saab üle värvida või tapeetida peale kuivamist. Ei sobi märgadesse ruumidesse.

Pahteldatavad pinnad

Betoon-, kergbetoon-, kips-, kipsplaat-,  krohv jt. mineraalsed lae- ja seinapinnad.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Näiteid
Huvitavat lugemist
Kaitse hallituse eest.

Pinna ettevalmistus

Pahteldatav pind peab olema kuiv, puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust ja muust mustusest. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Kuni 10mm lohkude täitmiseks võib esmalt kasutada täitepahtlit Face Filler, lõplik silumine teha Fine Filler`ga. Varem email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni. Poorsed, imavad pinnad kruntida vahendiga Aquastop või Tiefgrund (järgida toote kasutusjuhendit).

Pahteldamine

Pahtel kanda pinnale pahtlilabidatega. Teine kiht pahtlit kanda pinnale pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Kuivanud pind lihvida peene liivapaberiga (nr.150..180) siledaks. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Pahteldamiseks sobib õhu- ja pinnatemperatuur +10 ... +25оС ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pahteldamise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25ºC).

Töövahendid

Pahtlilabidas

Töövahendite puhastamine

Töövahenditelt eemalada kuivanud pahtel ja pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale pahteldamist.

Värv

Valge

Kulu

1 m2/L lauspahtelduse 1mm kihis. Kulu sõltub pahteldusviisit ja aluspinnast.

Kuivamisaeg

1 mm kihi kuivamisaeg 2-4 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril, suurema õhuniiskuse ja paksema pahtlikihi korral kuivamisaeg pikeneb. 

Ohutusnõuded

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga.Pahteldatud pinna lihvimisel kanda tolmumaski ja kaitseprille. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel pesta rohke veega.  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse, maapinnale. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12.

Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.

Pakendid

0,6L-2,5L-10L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,7 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile

Seotud tooted