Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Face Filler

Täitepahtel sise– ja välistöödeks

 

Kasutusvalmis universaalpahtel

Niiskuskindel

Sise- ja välistöödeks

Kihi paksus kuni 10mm Lae alla tehniline leht
Face Filler
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Kasutusvalmis kergpahtel sise- ja välistöödeks

 • Hea nake aluspinnaga
 • Heade täiteomadustega
 • Kergelt pinnale kantav paksu (kuni 10mm) kihina
 • Kiiresti kuivav
 • Minimaalne mahu kahanemine
 • Sobib aluspahtelduseks, suuremate ebatasasuste täitmiseks
 • Ei sisalda tsementi
 • Niiskuskindel
 • Maksimaalne kihipaksus 10mm
 • Osakeste maksimaalne suurus 0,25mm

Kasutusala

Koht- ja aluspahteldus sise- ja välistöödel. Sobib pragude, aukude jt. ebatasasuste täitmiseks seintel ja lagedel. Pahteldatud pinda saab üle värvida või tapeetida peale kuivamist.

Pahteldatavad pinnad

Betoon-, kergbetoon-, kips-, kipsplaat-, krohv-, kivi- jt. mineraalpinnad sise- ja välistöödel.

Kvaliteedi standardid

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Pahteldatav pind peab olema kuiv, puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust, samblikest ja muust mustusest. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Vana katte ja suurema mustuse täielikuks eemaldamiseks soovitame kasutada surve- või liivapesu. Armatuur ja teised metallist elemendid puhastada roostest ning koheselt kruntida roostekaitsevärviga. Poorsed, imavad pinnad kruntida vahendiga Aquastop, Aquastop Bio, Aquastop Façade või Tiefgrund (järgida toote kasutusjuhendit). Varem email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni.

Pahteldamine

Pahtel kanda pinnale pahtlilabidatega. Teine kiht pahtlit kanda pinnale pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Kuivanud pind lihvida siledaks, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Pahteldamiseks sobib õhu- ja pinnatemperatuur +5 ... +25оС ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pahteldamise ajal vältida tuuletõmbust, kõrget ja madalat temperatuuri, vihma ja udu.

Töövahendid

Pahtlilabidas.

Töövahendite puhastamine

Töövahenditelt eemaldada kuivanud pahtel ja pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale pahteldamist.

Värv

Helehall

Kulu

1 m2/L aluspahteldus 1mm kihis. Kulu sõltub pahteldusviisit ja aluspinnast.

Kuivamisaeg

2-24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril, suurema õhuniiskuse ja paksema pahtlikihi korral kuivamisaeg pikeneb.

Ohutusnõuded

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Pahteldatud pinna lihvimisel kanda tolmumaski ja kaitseprille. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse, maapinnale. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12.

Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.

Pakendid

2,5L-10L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,2 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile

Seotud tooted