Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Norden 30

Vesialuseline emailvärv

 

Poolmatt

Pesemiskindel

Sisetöödeks

Toonitav

Lae alla tehniline leht
Norden 30
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline kiiresti kuivav kulumiskindel emailvärv puitpindadele.

 • Аkrülaatemail
 • Suurepärase kattevõimega
 • Moodustab kuivades tugeva pinna
 • Tasandub pinnal hästi, pintsliga värvides ei jää värvitriipe.
 • Sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid.
 • Ei kolletu ajapikku.
 • Kuivanud pind talub korduvat märgpuhastust.
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L  Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

Läikeaste:

 • Poolmatt (u. 30) vastavalt EN 13 300

Kulumiskindlus:

 • 1. klass vastavalt EN 13 300

Kasutusala

Uute või varem värvitud puitpindade (aknaraamid, uksed, ukselengid, piirdeliistud, jt. puitdetailid) värvimiseks. Sobib ka krunditud metalldetailide värvimiseks siseruumides või õues varikatuste all. Sobib kasutada kõrgendatud niiskusega või tihadat pesemist vajavate ruumide seinte ja lagede värvimiseks. Ei sobi põrandate, treppide värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, tellispinnad, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, pahteldatud, krohvitud pinnad, eelnevalt krunditud metallpinnad.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised uhendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissusteemiga.
Toonimine 15 000 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust ja muust mustusest. Pehkinud ja mädanenud puitpinnad asendada uutega. Värvitav puitpind peab olema vaba biokahjustustest ja kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%.Sobiv töötemperatuur +10...25 °C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Varem värvitud metallpinnad tuleb põhjalikult puhastada, eemaldada rooste, vana värvi jäägid ja töödelda korrosioonivastase krundiga. Uued metallpinnad tuleb hoolikalt puhastada ja eeltöödelda korrosioonivastase krundiga. Varem email-, alküüd- või õlivärviga kaetud pinnad lihvida liivapaberiga matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Värvimine

Enne tarvitamist värvi hoolikalt segada. Kanda pinnale 1...2 kihti temperatuuril +10...20°C, suhtelisel õhuniiskusel kuni 80%.

Hooldamine

Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind nelja nädala jooksul. Seni tuleb vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammi või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu ja harju. Tugev hõõrumine võib panna pinna läikima. Hallituse eemaldamiseks soovitame kasutada Biotol E ja Biotol Spray.

Töövahendid

Rull, pintsel, pihusti.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А ja TR)

Kulu

6-10 m2/L.

Kuivamisaeg

Temperatuuril + 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 65% umbes 1-2 tunni möödudes on pind puutekuiv, 4-5 tunni möödudes saab kanda peale uue värvikihi. Temperatuuri langedes ja õhuniiskuse suurendes kuivamisaeg pikeneb. Värvitud ukse või akna saab sulgeda mitte varem kui 24 tundi pärast värvimist.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb ule anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata uldkasutatavale prugimäele. Tuhi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta uhendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,9L - 2,7L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,23 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.


Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted