Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


ESK 3

Täismatt lae- ja seinavärv professionaalidele

 

Suurepärase nakke- ja kattevõimega

Kergesti lihvitav

Toonitav
Lae alla tehniline leht
ESK 3
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Valge täismatt vesialuseline värv seinte ja lagede värvimiseks sisetöödeks. 

 • Suurepärase nakkevõimega

 • Hea kattevõimega

 • Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi, ei voola, tasandub hästi

 • Peaaegu lõhnatu

 • Moodustab ühtlaselt mati pinnakatte

 • Sobib kasutamiseks kruntvärvina enne vesidipersioonvärvidega katmist, toob esile aluspinna ebatasasused ja vähendab kattevärvi kulu

 • Kergesti lihvitav, võimaldades teha lihtsalt parandusi aluspinna pahtelduses

 • Täielikult kuivanud pind on vastupidav puhastamisele

 • Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumisiseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid

 • Toonitav

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.

Läikeaste: 

 • täismatt vastavavalt EN 13300
 • grupp 6 vastavalt RYL 2012

Kulumiskindlus:

 • 2. klass vastavalt EN 13300
 • 313 maalritoodete rühm vastavalt  RYL 2012

Siseruumide koormusklass:

 • RL 03 Suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides vastavalt RYL 2012

Kasutusala

Seinte ja lagede värvimiseks kuivades tavakasutusega ruumides. Sobib kasutamiseks kruntvärvina enne vesidipersioonvärvidega (N: ESK, Akrit, Mattilda, Structura, Akzent jt.) katmist, nii kuivades kui niisketes ruumides.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud betoon-, gaasbetoon-, kips-, puitkiud-, puitlaastplaat-, tellis-, pahteldatud, krohvitud, või ülevärvitavate viimistlusmaterjalidega kaetud pinna siseruumides.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.

 • RYL – ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks mida järgitakse EL territooriumil

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ 

 • ISO 11998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.

 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Toonimine

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhastatud vanast mittepüsivast materjalist, mustusest, rasvast ning tolmust. Varem õli – või alküüdvärviga kaetud pind lihvida matistumiseni. Tolm hoolikalt eemaldada. Määrdunud või rasvased pinnad puhastada vahendiga EasyClean (või pesta 3-5%-lise soodalahusega ja puhta veega hoolikalt loputada) ning lasta kuivada. Ebatasasused, praod ja lohud tasandada sobiva pahtliga (N: FILLER sarjast: Face Filler -sügavamad lohud, Aqua Filler -niisked ruumid, Fine Filler ja Fine Pro Filler -lõppviimistlus). Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada hoolikalt lihvimistolm. Pahteldatud, poorsed või ebaühtlaselt imavad pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop. Järgida toote kasutusjuhendit. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray ja krunti Aguastop Bio.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga temperatuuril +10 ... 25 °С ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel või pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25 oC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. Vajadusel võib lisada värvile kuivamisaja pikendajat Time+ kuni 3% värvi mahust (segada 9L värvi sisse 0,33 L Time+). Kuivamata hermeetikut mitte üle värvida.

Hooldamine

Pinda võib pesta pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada pehmet švammi või lappi. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Pärast pesemist pind loputada puhta veega ja kuivatada.

Töövahendid

Värvirull, värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,017 – 0,021 tolli).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (A-baas).

Kulu

7...12m²/L

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks : 2.. 2,5 tundi, kuiv: 12 tundi, temperatuuril +20 ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 2...4 nädalat pärast värvimist.

Ohutusnõuded

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Pihustades kanda tööriideid, kaitseprille ja respiraatorit ning töötada hästi ventileeritud ruumis.   

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.

Pakendid

9L - 18L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,4 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Avatud pakend kasutada lõpuni võimalikult kiiresti.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/
Kirjuta meile
Seotud tooted