Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Accord Tix

Tiksotroopne alküüdemailvärv

 

Poolmatt

Pealekandmisel mittetilkuv

Sise- ja välistöödeks Lae alla tehniline leht
Accord Tix
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Tiksotroopne alküüdemailvärv sise- ja välistöödeks.
 • Loodud kasutades „WA new technology“ „(WA uut tehnoloogiat”)
 • Sisaldab „OPAQUE POLYMERS“ valgust hajutavat polümeeri, mis tagab parema kattevõime ja tugevama pinnakatte.
 • Tiksotroopne – želeetaoline, mugav kasutamisel, ei tilgu pintslist, vedeldub pinnale kandmisel, tasandub hästi.
 • Moodustab sileda poolmati niredeta pinna.
 • Kõrge stabiilsus värvitoonis ja -läikes
 • Moodustab kuivades kulumiskindla katte
 • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 300 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <300 g/L.

Läikeaste:
 • poolmatt (u. 30) vastavalt ISO 2813.

  Kasutusala

  Sise- ja välistöödel uste, aknaraamide, mööblidetailide, radiaatorite, tarade, aedade, trellide (sõrestike) jt. puit-, metall-, kivi- ja krohvpindade värvimiseks. Eriti sobiv vertikaalpindade värvimiseks.

  Värvitavad pinnad

  Puit-, metall-, kivi- ja krohvipinnad.

  Kvaliteedi standardid

  • Inside Special Opague Polymers  – alküüdemailvärvide koostises kasutatav valgust hajutav polümeer koondab ühtlastelt enda ümber pigmendid tänu millele suureneb kattevõime.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.


  Toonimine 15 000 värvitooni!
  Näiteid

  Pinna ettevalmistus

  Värvitud pind peab olema kuiv ning puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Tugevalt läikivad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni. Ebatasasused pahteldada. Puitkiud- ja puitlaastplaadist pinnad kruntida värviga, mida on vedeldatud white-spiriti ’iga kuni 10% värvi mahust. Metallpindade kruntimiseks kasutada sobivat kruntvärvi.

  Värvimine

  Värv ei vaja segamist, välja arvatud toonimisel. Värvida 1-2 kihiti pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga temperatuuril +5...25°С ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga. 

  Hooldamine

  Pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse 7 päeva pärast värvimisest. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Pärast puhastamist pind hoolikalt loputada puhta veega ning lasta kuivada. 

  Töövahendid

  Pintsel, värvirull, pihusti

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale värvimist.

  Värv

  Valge

  Toonitav

  Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR).

  Kulu

  8-10 m2/L.

  Kuivamisaeg

  Tolmukuiv: 5 tundi.

  Ülevärvimiseks: 24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%.

  Ohutusnõuded

  Hoiatus. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (sissehingamine). Sisaldab: Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, (2-25%) aromaatsed, Koobalt-bis(2-etüülheksanoaat). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: NK20-D0QM-A00X-P92F. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.  Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,9L - 2,25L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Külmakartlik

  Tihedus

  1,15 kg/L

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

  Kirjuta meile
  Seotud tooted