Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Accord Metall

Alküüdemailvärv metallpindadele

 

Poolläikiv

Sisaldab korrosioonivastaseid aineid 2in1

Hea kattevõime ja kulumiskindlusega

Kiirendatud kuivamisajaga

Lae alla tehniline leht
Accord Metall
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Alküüdemailvärv metallpindadele sise- ja välistöödeks.

 • Tasandub pinnal hästi, moodustab sileda poolläikiva värvkatte
 • Suurepärase kattevõimega
 • Sobib ühekihiliste värvimissüsteemide puhul
 • Ei sisalda kromaate ja pliipigmente
 • Kiirendatud kuivamisajaga
 • Kõrge stabiilsus värvitoonis ja -läikes
 • Moodustab kulumis – ja löögikindla katte, mis on vastupidav bensiinile, õlidele, samuti korduvale puhastamisele ja pesemisele
 • Värvi koostisesse kuuluvad korrosioonivastased pigmendid ja ained, mis takistavad kilealuse korrosiooni teket
 • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 500 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <500 g/L.

Läikeaste:

 • poolläikiv

Kasutusala

Sise- ja välistöödel metallpindade ja –konstruktsioonide, uste, torude, redelite, aedade, trellide (sõrestike) jt. metallpindade värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Metallpinnad. Sobib ka betoon-, raudbetoon-, asbesttsement-, tellis- ja krohvitud pindadele.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 jaISO 45001:2018  standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Toonimine 15 000 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitud pind peab olema kuiv ning puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, soolades, rasvast, õlist ja tolmust. Pinnalt rooste ja kooruva kattematerjali eemaldamiseks võib kasutada survepesu (mitte vähem kui Sa2 ISO 8501-1 järgi) või hoolikalt puhastada käsi- või mehhaaniliste töövahendiga. Enne värvimist kõrvaldada varem krunditud pindadel defektid.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Vältimaks toonierinevusi, soovitame suurte pindade värvimisel segada küllaldane kogus värvi ühes nõus. Sobiv õhu- ja pinnatemperatuur on +5 ... 35°С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Mitte värvida pindu temperatuuriga üle +35°C. Kanda pinnale 1-2 kihti pintsli, madalakarvalise rulli või pihustiga (õhuvaba pihusti ava läbimõõt 0,011”- 0,015”). Pihustiga värvimisel lahustada värvi white-spiritiga kuni töötamiseks vajaliku viskoossuseni (õhuvaba pihustiga – 5-10% , traditsioonilise pihustiga 10-15%). Värvikihtide vaheline kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest ning võib olla 6...10 tundi. Krunditud pinda värvida alles peale krundi täielikku kuivamist. Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga.

Hooldamine

Pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse 1-2 nädal pärast värvimisest. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi.

Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Pärast puhastamist pind hoolikalt loputada puhta veega ning lasta kuivada.

Töövahendid

Pintsel, madalakarvaline värvirull, õhuvabapihusti (ava läbimõõt 0,011”- 0,015”)

Töövahendite puhastamine

Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR).

Kulu

9-12 m2/L.

Kuivamisaeg

Tolmukuiv: 2 tundi.

Ülevärvimiseks : 6..10 tundi

Kuiv: 24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%.

Ohutusnõuded

Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Sisaldab koobalt-bis(2-etüülheksanoaat) (CAS: 136-52-7). Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab küllastumata dimeersete rasvhapete, C18, ja N,N-dimetüül-1,3- propandiamiini ja 1,3-propandiamiini reaktsioonisaaduste segu. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: 2300-Q0Q3-F00K-GD5K. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustutit. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee


Pakendid

 

0,9L - 2,3L

Säilivusaeg

5 aastat

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

1,2 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted