Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Atsetoon

Orgaaniline lahusti

 

Nitrotselluloos- ja epoksülakkide ning -värvide vedeldamiseks
Puhastab tööriistad
Eemaldab pindadelt rasva Lae alla tehniline leht
Atsetoon
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

Omadused

Orgaaniliste lakkide ja värvide vedeldi

  • Kasutatakse vedeldamiseks ja kasutuskonsistentsi saavutamiseks.
  • Eemaldab pindadelt vanad nitrovärvid ja -lakid.
  • Eemaldab hõlpsalt orgaanilise saaste maalritööriistadelt.
  • Eemaldab pindadelt efektiivselt rasva enne ülevärvimist.

Kasutusala

Lakkide ja värvide (nitrotselluloosvärvide ja –lakkide, vaikude, õlide, samuti epoksümaterjalide) vedeldamiseks ja töökonsistentsi saavutamiseks. Kasutatakse maalritööriistade pesemiseks, samuti pindadelt rasva ja vanade nitrotsellulooskatete eemaldamiseks.

Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kasutamine

Enne lahustipõhiste värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Enne rasva eemaldamist tuleb veenduda, et töödeldav pind talub lahusti toimet.

Värv

Värvitu, läbipaistev

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust voi peapööritust. Sisaldab atsetooni. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. . UFI: DF00-R0FP-P00J-4RGU Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustutit. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida pakend tihedalt suletuna. 

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L - 1L - 5L

Säilivusaeg

Ei ole määratud

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,79 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril ˂30°C.   Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/

Kirjuta meile
Seotud tooted