Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Atsetoon

Orgaaniline lahusti Nitrotselluloos- ja epoksülakkide ning -värvide vedeldamiseks
Puhastab tööriistad
Eemaldab pindadelt rasva Lae alla tehniline leht
Atsetoon
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

Omadused

Orgaaniliste lakkide ja värvide vedeldi

  • Kasutatakse vedeldamiseks ja kasutuskonsistentsi saavutamiseks.
  • Eemaldab pindadelt vanad nitrovärvid ja -lakid.
  • Eemaldab hõlpsalt orgaanilise saaste maalritööriistadelt.
  • Eemaldab pindadelt efektiivselt rasva enne ülevärvimist.

Kasutusala

Lakkide ja värvide (nitrotselluloosvärvide ja –lakkide, vaikude, õlide, samuti epoksümaterjalide) vedeldamiseks ja töökonsistentsi saavutamiseks. Kasutatakse maalritööriistade pesemiseks, samuti pindadelt rasva ja vanade nitrotsellulooskatete eemaldamiseks.

Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Kasutamine

Enne lahustipõhiste värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Enne rasva eemaldamist tuleb veenduda, et töödeldav pind talub lahusti toimet.

Värv

Värvitu, läbipaistev

Ohutusnõuded

Ettevaatust. Sisaldab atsetooni. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade
ärritust. Võib põhjustada unisust voi peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või
lõhenemist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme
minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord. Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Hoida hästi
ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda.
Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle
anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja
lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.
Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks
pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara
korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti
Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,5L - 1L - 5L

Säilivusaeg

Ei ole määratud

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,79 kg/L.

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile
Seotud tooted