Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator

Krunditava pinna tüüp

Aquastop Waterproof S

Hüdrofobisaator kivipindadele Pikaajaline kaitse niiskuse ja mustuse eest
Sügavale imbuv
Ilmastikukindel Lae alla tehniline leht
Aquastop Waterproof S
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Siloksaanibaasil immutusvahend mineraalsete pindade pikaajaliseks kaitseks.
 • Pikaajaline kaitse niiskuse eest (5-8 aastat)
 • Aitab säilitada naturaalsest ja tehiskivist ehitiste ja toodete esialgse ilme ja tagab mugava hoolduse.
 • Imbub sügavale pinna pooridesse tekitamata pinnal kilet
 • Annab pinnale vetthülgavuse.
 • Vähendab vihmavee ja veepritsmete imbumist töödeldud pinna kapillaaridesse.
 • Kaitseb pinda ilmastikumõjude eest
 • Takistab pinnale mustuse kogunemist
 • Hea veeauru läbilaskevõimega.
 • Parandab pinna soojusisolatsiooni
 • Värvitu
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<750 g/L
 • Veeimavuse koefitsent (poorsel betoonil): < 0,2 kg *h1/2/m²
 • Veeauru tõkke koefitsent – 0

Kasutusala

Mineraalpindade vetthülgavuse suurendamiseks välistöödel. Fassaadid, kõnniteed, äärekivid, trepid, skulptuurid, monumendid, mälestuskivid jm. dekoratiivsed elemendid. Ei sobi värsketele krohv- ja betoonpindadele ning pindadele mis on pidevalt kontaktis veega.

Töödeldavad pinnad

Poorsed mineraalpinnad: betoon, gaasbetoon, silikaat-, klinker- ja põletatud telliskivi, eterniit, krohvpinnad, looduslik-, tehis-, ehitus- ja viimistluskivi, sealhulgas lihvimata graniit ja marmor, dolomiit, lubjakivi jne.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind puhastada mustusest, rasvast, tolmust, sooladest, samblast, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Vana katte ja suurema mustuse täielikuks eemaldamiseks soovitame kasutada survepesu. Hallituse- ja sambliku kahjustustega kohad hoolikalt puhastada ja töödelda vahendiga BIOTOL Е või BIOTOL SPRAY, pesta veega ja lasta kuivada. Armatuur ja teised metallist elemendid puhastada roostest ning koheselt kruntida roostekaitsevärviga. Seejärel katta ümbritsevaga sarnase täiteseguga, tasandada ja lasta kuivada. Töödeldavad pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud. Vihmamärgadel pindadel lasta kuivad vähemalt 2 päeve enne töötlemist. Pinna töötlemise ajaks tuleb kinni katta kõik töötlemist mittavajavad pinnad (aknad, uksed, metallis, puidust vm materjalist detailid).

Töötlemine

Kanda pinnale pehme pintsli, rulli, lapi või pihustiga 1...2 kihti. Teine kiht kanda pinnale 0,5...1 tundi pärast esimest kihti. Väga imavate pindade puhul on soovitav pinda töödelda 3 või enamas kihis. Vertikaalsete pindade puhul on soovitav vahendit kanda ühtlaselt alt üles et vältida nirede tekkimist. Aluspinna ja õhutemperatuur tööde tegemisel peab olema üle +5°С ja suhteline õhuniiskus kuni 80%. Mitte kanda pinnale vihma ajal!

Töövahendid

Pintsel, rull, lapp, pihusti

Töövahendite puhastamine

White Spirit, nitrolahusti.

Värv

Läbipaistev.Töödeldud pind saavutab esialgse välimuse pärast vahendi kuivamist. NB! Mõnede pindade puhul võib esineda peale töötelmist vähesel määral värvuse muutusi, seepärast on soovitav teha eelnevalt väikesel pinnal proovikatmine.

Kulu

2...5m²/L. Kulu sõltub pinna poorsusest . Täpse kulu väljaselgitamiseks teha proovikatmine.

Kuivamisaeg

1...6 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Töödeldud pind omandab vetthulgavad omadused 3...5 ööpäeva pärast. Soovi korral võib töödeldud pinna ule värvida 1 kuu pärast.

Ohutusnõuded

ETTEVAATUST. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Hoida lukustatult. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, kood 08 0111). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

1L - 3L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Külmakindel

Tihedus

0,8 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril ˂30°C. Hoida otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile
Seotud tooted