Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Primo 2

Suurepärase kattevõimega laevärv

 

Keskkonnasõbralik - EÜ Ökomärgistusega

Suurepärase kattevõimega – katab esimese kihiga

Vähene kulu

Sisaldab armeerkiude Lae alla tehniline leht
Primo 2
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Täismatt vesialuseline akrülaatvärv lagede värvimiseks ja seinte kruntimiseks

 • EÜ Ökomärgistusega keskkonnasõbralik värv. EU Ecolabel: EE/044/001  
 • Tõhus sisetingimustes kasutamisel. Katab juba esimese kihiga
 • Lumivalge
 • Suurepärase kattevõimega
 • Ökonoomne
 • Mugav pinnale kanda – ei pritsi, ei tilgu
 • Kuivades moodustab ühtlase, sileda, täismati pinnakatte
 • Kandes pinnale paksus kihis täidab mikropraod ja ei mõrane tänu värvi koostisse kuuluvatele spetsiaalsetele armeerkiududele.
 • Ei takista pinna loomulikku hingamist.
 • Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele.
 • Ohtlike ainete minimeeritud sisaldus.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik a) 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis ≤10 g/L.

Läikeaste:  

 • Täismatt (u. 2) vastavavalt EN 13300.
 • Täismatt (u. 2) vastavalt ISO 2813.
 • grupp 6 vastavalt  RYL 2012

Kulumiskindlus:

 • 312 maalritööde rühm vastavalt RYL 2012
Lae alla Ecolabel sertifikaat

Kasutusala

Lagede värvimiseks kuivades ruumides (elutoad, bürood, klassid jt. ühiskondlikud ruumid). Sobib seinte kruntimiseks enne vesialuseliste värvidega katmist. Sisetöödeks.

Värvitavad pinnad 

Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-,  pahteldatud, krohvitud ja rullmaterjalidega kaetud pinnad.

Kvaliteedi standardid

 • EÜ ökomärgistus "Euroopa Liidu Lilleke" – märk mis kinnitab toote vastavust Euroopa Komisjoni kehtestatud ökoloogilistele kriteeriumitele. Teavitab ostjat sellest, et värv on võrreldes teiste värvidega tervisele ja keskkonnale ohutum. Kogu ökomärgisega toote elutsükkel on hooliva suhtumise protsess – hoolivus nii keskkonna kui ka oma elupaiga suhtes , alates tooraine tootmisest, värvi tootmis- ja müügiprotsessist ning lõpetades jääkide käitlemisega. Lisateave aadressil: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid
 • RYL – ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks mida järgitakse EL territooriumil
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
 • Märk “Eesti Allergialiit tunnustab”omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi.

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Vana kriidipind eemaldada täielikult. Varem email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop. Järgida toote kasutusjuhendit.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvile pole vaja lisada vett. Värvida rulli või pihustiga temperatuuril +10...+25ºС ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 6% värvi mahust. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”. Töötamisel ebasoodsates tingimustes (tuuletõmbus, kütteseadme kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) soovitame värvile lisada kuivamisaja pikendajat Time+. Minimeerige värvi raiskamist, arvutades vajaliku värvikoguse eelnevalt välja kasutades värvi kulu kalkulaatorit http://eskaro.ee/products/calc/. 1 m² pinna katmiseks on vaja umbes 80-150 ml värvi, sõltuvalt aluspinna homogeensusest ja poorsusest.

Hooldamine

Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Pinna puhastamiseks kasutada pehmet pesušvammi või –lappi. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju.

Töövahendid

Värvirull (niidi pikkusega10-14mm), värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,017 – 0,021 tolli).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Kulu

7-12 m2/L

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks : 1-2 tundi, kuiv 4 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Pihustades kanna tööriideid, kaitseprille ja respiraatorit ning töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida põhjendamatut riski. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

2,7L - 9L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,5 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest , transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile

Seotud tooted