Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Norden 30

Vesialuseline emailvärv

 

Poolmatt

Pesemiskindel

Sisetöödeks

Toonitav

Lae alla tehniline leht
Norden 30
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Vesialuseline  kulumiskindel emailvärv puitpindadele.

 • Аkrülaatemail
 • Suurepärase kattevõimega
 • Moodustab kuivades tugeva pinna
 • Tasandub pinnal hästi, pintsliga värvides ei jää värvitriipe.
 • Sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid.
 • Ei kolletu ajapikku.
 • Kuivanud pind talub korduvat märgpuhastust.
EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L  Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

Läikeaste:

 • Poolmatt (u. 30) vastavalt EN 13 300
 • Poolmatt (u. 30) vastavalt ISO 2813

Kulumiskindlus:

 • 1. klass vastavalt EN 13 300

Kasutusala

Uute või varem värvitud puitlpindade (aknaraamid, uksed, ukselengid, piirdeliistud, mööblidetailid jt) värvimiseks. Sobib ka krunditud metalldetailide värvimiseks siseruumides või õues varikatuste all. Soovitav kasutada kõrgendatud niiskusega või tihadat pesemist vajavate ruumide seinte ja lagede värvimiseks. Ei sobi põrandate värvimiseks.

Värvitavad pinnad

Uued või varem värvitud betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, tellispinnad, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, pahteldatud, krohvitud pinnad, eelnevalt krunditud metallpinnad.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga.
Toonimine 15 000 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust ja muust mustusest. Pehkinud ja mädanenud puitpinnad asendada uutega. Värvitav puitpind peab olema vaba biokahjustustest ja kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%.Sobiv töötemperatuur on+10...25°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Varem värvitud metallpinnad tuleb põhjalikult puhastada, eemaldada rooste, vana värvi jäägid ja töödelda korrosioonivastase krundiga. Uued metallpinnad tuleb hoolikalt puhastada ja eeltöödelda korrosioonivastase krundiga. Varem email-, alküüd- või õlivärviga kaetud pinnad lihvida liivapaberiga matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Värvimine

Enne tarvitamist värvi hoolikalt segada. Kanda pinnale 1...2 kihti temperatuuril +10...20°C, suhtelisel õhuniiskusel kuni 80%.

Hooldamine

Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind nelja nädala jooksul. Seni tuleb vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammi või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu ja harju. Tugev hõõrumine võib panna pinna läikima.

Hallituse eemaldamiseks soovitame kasutada Biotol E ja Biotol Spray.

Töövahendid

Rull, pintsel, pihusti.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas А ja TR).

Kulu

6-10 m2/L.

Kuivamisaeg

Temperatuuril + 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 65% umbes 1-2 tunni möödudes on pind puutekuiv, 4-5 tunni möödudes saab kanda peale uue värvikihi. Temperatuuri langedes ja õhuniiskuse suurendes kuivamisaeg pikeneb. Värvitud ukse või akna saab sulgeda mitte varem kui 24 tundi pärast värvimist.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

Pakendid

0,9L - 2,7L

Säilivusaeg

3 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,23 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.
Kirjuta meile

Seotud tooted