Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Parketilakk SE 30

Poolmatt lakk puit- ja betoonpõrandatele

Lae alla tehniline leht
Parketilakk SE 30
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS
  Omadused

  Kulumiskindel uretaanalküüdlakk siseruumide põrandatele. 
  • Kergesti pinnale kantav, hästi tasanduv
  • Moodustab poolmati kattekihi mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
  • Lakitud pind on vastupidav pesemisele ja puhastusvahenditega puhastamisele
  • Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 500 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis <500 g/L.

  Läikeaste:

  • poolmatt(~30) vastavalt ISO 2813.

  Kasutusala

  Puitpindade (põrandad, trepid, liistud, mööblidetailid jm) lakkimiseks nende niiskus- ja kulumiskindluse suurendamiseks ja dekoratiivse katte andmiseks. Sisetöödeks. Sobib ka betoonpõrandate viimistlemiseks (lakkimiseks, tolmu sidumiseks).

  Värvitavad pinnad 

  Uued või varem lakitud puitpõrandad, parkettpõrandad. Lakki võib kasutada betoonpõrandate viimistlemiseks. Lakk ei sobi leiliruumide põrandatele.

  Kvaliteedi standardid

  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • rashod_8-12_lack
  • appl_lack_1
  • dry_24
  • glow30
  • pr2
  • year5_30
  • whitespirit
  Näiteid
  • Parketilakk SE 30
  • Parketilakk SE 30

  Pinna ettevalmistus

  Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, vahast, rasvast,
  õlist, tolmust jm. mustusest. Varem lakitud läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt
  eemaldada. Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 18%. Soovitav on lakkida toatemperatuuril (laki-,
  pinna- ja õhutemperatuur peab olema vahemikus +10..25°C) ja suhteline õhuniiskus vahemikus 40...75%.
  Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid
  töödeldud pinnal. Uued tiheda puitpinnad (tamm, pöök jt.) puhastada lakibensiiniga White Spirit. Karedad
  puitpinnad niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm
  korralikult eemaldada. Varem lakitud pinna puhul kontrollida vana laki ja uue pealekantava laki omavahelist
  sobivust väikesel pinnal. Varem lakitud pind hoolikalt puhastada vanast kooruvast lakist, lihvida ja tolm
  hoolikalt eemaldad. Masinaga lihvides kasutada esmaseks lihvimiseks jämedat liivapaberit ja tugevat
  survet, järgnev lihminine teha peene liivapaberiga ja madala survega. Lihvimist teostada piki puidukiudu või
  alustades akna alt. Lihvimistolm väga hoolikalt eemaldada nii põrandalt, liistudelt, kui ka aknalaudadelt,
  radiaatoritel jm. Seejärel põrand puhastada niiske lapiga ja lasta kuivada. Varem lakitud pind ei vaja
  kruntimist. Puhtad puitpinnad kruntida laki ja white spiriti seguga, vahekorras 1:5. Uus betoonpind peab
  enne lakkimist olema kuivanud vähemalt 1 kuu (betoonpõranda niiskus peab olema all 4%). Pehme
  betoonikiht („tsemendipiim“) eemaldada lihvimise teel, lihvimistolm hoolikalt kõrvaldada. Praod ja
  ebatasasused täita betoonpinna kõvadusega ühilduva kiti või pahtliga. Läikiv monoliitbetoonpõrand on
  soovitav karestada. Varem värvitud või lakitud betoonpõrandalt eemaldada lahtine, kooruv värvikiht, rasv,
  tolm ja muu mustus. Betoonpinnad kruntida laki ja white spiriti seguga vahekorras 1:3.

  Lakkimine

  Lakki enne kasutamist hoolikalt ja ettevaatlikult (et vältida mullide tekkimist) segada, samuti segada aegajalt
  töö ajal läikelisandi ühtlaseks jagunemiseks. Kanda pinnale pintsli, rulli või lakilabidaga. Betoonpinnal
  tolmu sidumiseks kanda pinnale 1 kiht laki ja white spiriti segu vahekorras 1:1. Puitpinnad on soovitav
  lakkida 2-3 kihis, piki puidukiudu, katkematu kihina servast servani. Põranda lakkimist on soovitav alustada
  valguse langemise suunas ja lakkida terve põrand korraga. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelnev
  lakikiht olema täielikult kuivanud. Soovitav on esimene lakikiht peene liivapaberiga kergelt lihvida,
  lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Eelnevalt lihvitud pinna korduslakkimine on soovitav läbi viia ööpäeva
  möödudes. Tooni kontrollimiseks on soovitav teha proovilakkimine väikesel pinnal (mõnede eksootiliste
  puiduliikide puhul võib lakk puidu värvust oluliselt muuta). Soovi korral anda puitpinnale värvitoon
  kasutades esimese kihina värvilist vahendit Aura Balance. Kindlasti on vajalik pinna järgnev üle lakkimine
  Parketilakiga. Suure käidavusega ruumidesse valida puitpõranda materjaliks tugev puit, pehmed puiduliigid
  (kuusk, mänd jt) deformeeruvad isegi pärast lakkimist. Betoonpõrandate lakkimisel kasutada esimeseks
  kruntivaks kihis White Spiritiga lahustatud lakki. Seejärel lasta lakikihil kuivada vähemalt 24 tundi ja kanda
  pinnale uus lakikihit. Soovitav on lakkida 2-3 kihis. Tähelepanu! Lakkimine võib veidi muuta pinna esialgset
  värvust. Lakkimise ajal tagada ühtlane õhuniiskus ja temperatuur ning hea ventilatsioon, kuid vältida
  tuuletõmbust. Kuivas, kuumas ruumis vähendada ventilatsiooni et kõrvaldada risk laki liiga kiire kuivamise
  tõttu ülekattejälgede või ebakvaliteetse lakikile tekkeks.

  Hooldamine

  Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 4 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6-8) pesemisvahendeid ja pehmet lappi või käsna. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.

  Töövahendid

  Pintsel, lakirull, lakilabidas. Kasutada kvaliteetseid töövahendeid. Lakirull, isegi uus, tuleb enne kasutamist puhastada lahtistest rullikarvadest (N: kleeplindi abil). Töövahendid peavad olema puhtad, kuivad ja neil ei tohi olla lahtiseid osi (pintsli- või rullikarvu). 

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale lakkimist.

  Värv

  Värvitu

  Kulu

  8-12 m2/L.

  Kuivamisaeg

  Tolmukuiv -2 tundi, ülelakkimiseks -24 tundi temperatuuril 23ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Raskemate esemete ja vaiba asetamiseks pinnale - 1 nädal. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

  Ohutusnõuded

  Sisaldab butanoonoksiim (2-), koobalt-di (2-etüülheksanoaat). Vöib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Korduv kokkupuude vöib pöhjustada naha kuivust vói lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke piirkondliku kehtiva jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti  (orgaanilisilahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, kood 08 0111). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  1L - 2,5L - 10L

  Säilivusaeg

  5 aastat

  Külmakindlus

  Külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril kuni +30°C. Hoida jahedas, otsese
  päikesekiirguse eest varjatud kohas.

  Tihedus

  0,9 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности