Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Denatureeritud Piiritus

Denatureeritud piiritus

 

Piirituslampide, priimuste täiteks

Grillsöe süütamiseks

Piirituslakkide ja -peitside vedeldamiseks

Lae alla tehniline leht
Denatureeritud Piiritus
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Denatureeritud piiritus

  • Piirituslampide, -kaminate, priimuste täiteks
  • Grillsöe süütamiseks
  • Pindade puhastamiseks rasvast ja õlist
  • Piirituslakkide ja –peitside vedeldamiseks
  • Mitte juua!

  Kasutusala

  Piirituslampide, priimuste täiteks. Grillsöe süütamiseks. Piirituslakkide ja –peitside vedeldamiseks. Pindade puhastamiseks.

  Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr4
  • cold

  Kasutamine

  Mitte juua! Enne värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Lisada denatureeritud piiritust tootesse vähehaaval, et vältida üledoseerimist.

  Pindade puhastamisel teha eelnevalt proov väiksemal pinnal et veenduda lahusti sobivuses pinna puhastamiseks. Töötada hästi ventileeritavas kohas. Töötamisel järgida ohutusnõudeid.

  Värv

  Värvitu, läbipaistev

  Ohutusnõuded

  Ettevaatust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kőik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustutit. Kasutage plahvatuskindlat elektrilist/ventilatsiooni/valgustuse/... /varustust.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,5L - 1L

  Säilivusaeg

  Ei ole määratud

  Külmakindlus

  Külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas. Hoida otsese päikesekiirguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

  Tihedus

  0,86 kg/L.

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti