Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


ColorWood Aqua

Dekoratiivne immutusvahend puitfassaadidele


Poolläbipaistev

Vesilahustuva alküüdi baasil

Kaitseb niiskuse ja uv-kiirte eest

Sise- ja välistöödeks

Valmistoonid ja toonitav Lae alla tehniline leht
ColorWood Aqua
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Veega vedeldatav alküüdvaiku sisaldav vahend puitpindade kaitseks ja dekoratiivtöötluseks

 • Kiiresti kuivav
 • Moodustab pinnale poolläbipaistva dekoratiivse katte, mis toob esile puidu struktuuri
 • Kaitseb puitu ilmastiku kahjuliku mõju eest
 • Sobib nii sise- kui välispuitpindadele
 • Ei sisalda lahusteid, peaaegu lõhnata
 • Värvitu ColorWood Aqua on toonitav Wood Color värvikaardi alusel. Välistöödel kasutada ainult värvilist vahendit
  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik e 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

Kasutusala

Sobib puitfassaadide töötlemiseks mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega. Sobib puitkonstruktsioonide (piirete, väravate, aedade, karniiside, jm), puitlaastplaatide, spooni ja vineeri dekoratiivseks töötlemiseks. Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida Biostop Aqua´ga.

Värvitu ColorWood Aqua on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna. Võib kasutada esimese kihina, et anda puitpinnale toon (trepp, põrand jm), kuid kindlasti on nõutav pinna ülelakkimine kulumiskindla lakiga. Sise- ja välistöödeks.

Värvitavad pinnad

Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstrukstioonid, puitlaast– ja puitkiudplaadid, voodrialauad, vineer, spoon, jm. puittoodete. Sobib nii saetud kui hööveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjutustega pindadel.

Kvaliteedi standardid

 • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Värvitu; valmistoonid: Vanilla, Coffee, Cacao, Cactus, Mahogany, Mandarin
Toonimine 39 värvitooni!
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%.

Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit Wood Cleaner (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10).

Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega.

Puitelementide kinnitamiseks on soovitav kasutada tsingitud kinnitusdetaile. Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida vahendiga Biostop Aqua. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket.

Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.

Värv

Värvitu; valmistoonid: Vanilla, Coffee, Cacao, Cactus, Mahogany, Mandarin

Toonitav

Eskarocolor süsteemis (baas EC).

Kulu


8-12 m2/L hööveldatu laud; 4-8m2/L saetud laud, ühe kihi värvimiseks. Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest.

Kuivamisaeg

2...3 tundi tolmukuiv, teise kihi pealekandmiseks 12 tundi (temperatuuril +200C  ja suhtelisel õhuniiskusels 50%) kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest.
Ohutusnõuded Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon, tinuvin 1130, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse, maapinnale. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivavärvi jäätmed, koodid 08 01 12 ja 20 01 28. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01 04. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

0,7L - 2,7L - 9L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada ja transportida kindlalt suletud tootja originaalpakendis kuivas, otsese päikesevalguse eest kaitstud hästiventileeritavas jahedas kohas temperatuuril +5°С kuni +30°C. Halvasti suletud või pooltühjas pakendis toode ei säili.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest , transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

Kirjuta meile

Seotud tooted