Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Monolit

Betooni immutusvahend

 

Tolmupidur

Suurendab betooni kulumiskindlust kuni 50%

Vähendab betooni veeimavust

Lae alla tehniline leht
Monolit
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vahend betooni tugevuse ja kulumiskindluse suurendamiseks sise- ja välistöödel

  • Imbub sügavale betooni pooridesse ja mikropragudesse
  • Aktiivsete silikaatide, katalüsaatorite ja pindaktiivsete ainete lahus
  • Keemilisel koosmõjul tsemendis sisalduva kaltsiumiga moodustab tiheda ränikivi sarnase kristalse struktuuri
  • Suurendab betooni tugevust ja kulumiskindlust 30…50%
  • Vähendab betooni veeimavust 5…10 korda
  • Parandab naket erinevate värvide ja lakkidega, tõstes sellega pinna kattematerjali iga
  • Teeb pinna tolmuvabaks
  • Sobib iseseisvaks pinnakatteks
  • Töödeldud pind on vastupidav suurele osale orgaanilistele hapetele, rasvadele, naftatoodetele
  • Ei sobi värskele ( kuni 14 ööpäeva) betoonile
  • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

  Kasutusala

  Betoonpindade töötlemiseks. Betoonpõrandad, -seinad, -soklid, -postid, -sillutusplaadid ladudes, tsehhides, töökodades, tootmisruumides, autoremonditöökodades, parklates, garaazides, veepuhastusjaamades, kanalisatsioonikaevudes, kõnniteedel jm. Sobib asbesttsemnedist plaatide ja krohvitud seinte ( ka lubikrohviga) töötlemiseks.

  Töödeldavad pinnad 

  Betoonpinnad sise- ja välistöödel. 

  Kvaliteedi standardid

  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
  • pr4
  • water
  • appl_all10
  • rashod_3_6
  • dry6_12
  • years2_1_30

  Pinna ettevalmistus

  Töödeldav pind peab olema puhastatud kooruvatest elementidest, tolmust, rasvast, õlist jm. mustusest. Töödeldava pinna ja õhu temperatuur peab olema vahemikus +5...+35°C. Temperatuuril üle +25°C peab pinda niisutama veega kuid tuleb jälgida et pinnale ei jääks vett.

  Värsked betoonpinnad peavad olema enne töötlemist kuivanud vähemalt 14 ööpäeva. Vahend kahjustab klaasi ja alumiiniumi struktuuri, vältida sattumist nendele pindadele. 

  Kasutamine

  Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada. Kanda pinnale pihusti, pintsli või rulliga tagades kulunormi vähemalt 0,2L/m². Kanda pinnale ühtlaste õhukeste kihtidena, iga järgnev kiht kanda pinnale peale eelmise kihi sisseimbumist. Kahe kihi vaheline kuivamisaeg võiks olla 5...20 minutit, sõltuvalt pinna imavusest. Eriti hoolikalt töödelda jätkukohad, kattes need korduvalt. Töödelda pinda küllaldaselt kuid mitte jätta vahendit loikudena pinnale. Loikude tekkimisel ajada need pinnal pintsli või harjaga laiali. Pihustiga töötamisel jälgida et pihusti ots oleks töödeldavast betoonpinnast 20..30cm kaugusel. Maapinnast allpool asuvaid pindu töödelda vähemalt 3 kihis. Kui pinnale ilmuvad soolalaigud, pesta pind puhtaks. Töödeldud pinda saab üle värvida pärast 2 ööpäeva möödumist immutamisest.

  Töövahendid

  Pintsel, rull, aiapihusti, kastekann

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga 

  Kulu

  3-6 m²/L sõltub pinna imavusest

  Kuivamisaeg

  Teise kihi pinnale kandmiseni 5-20 minutit temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama vähemalt 2 ööpäeva

  Töödeldud pind omanadab kulumiskindluse ja tugevuse 3-4 nädala pärast.

  Hoiustamine

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +1°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Ettevaatust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab ränihapet, naatriumsoola. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kőik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Põhjustab nahaärritust. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Hoida lukustatult .Vahend kahjustab klaasi ja alumiiniumi struktuuri, sattumisel nendele pindadele kiiresti pesta veega. Tulekahju korral on soovitav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

  Pakendid

  3L-10L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +1°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,1 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности