Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Contact Grunt

Nakkekrunt

 

Kasutusvalmis

Loob nakkuva kihi

Mitteimavatele pindadele

Sise- ja välistöödeks Lae alla tehniline leht
Contact Grunt
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Mineraalseid täiteaineid sisaldav nakkekrunt sise- ja välistöödeks

  • Vesilalusel.
  • Suurepärane nakkevõime tihedate ja läikivate pindadega.
  • Loob kareda pinna mille külge nakkuvad hästi krohv- ja liimsegud, struktuursed katted.
  • Kuivanud pind on niiskuskindel
  • Säiltab pinna auru läbilaskevõime
  • Peaaegu lõhnatu.

  Kasutusala

  Kasutatakse tihedatele, läikivatele pindadele nakkuva kihi loomiseks. Sobib monoliitsete betoonseinade, -lagede, -põrandate, raudbetoonkonstruktsioonide, kipsplaadiga kaetud pindade jne. töötlemiseks. Contact Grundiga töödeldud pinda võib krohvida (kips-, kipsi-lubja-, lubitsement- jt. krohvidega), pahteldada ja värvida struktuurvärvidega. Sobib nakkekrundiks keraamiliste plaatide töötlemisel enne pinna teistkordset plaatimist. Sise- ja välistöödeks. Toodet võib kasutada remonttöödel vanades majades, kus on seinte värvimisel kasutatud õli- ja alküüdvärve.

  Töödeldavad pinnad 

  Betoon, monoliitbetoon, raudbetoon, kipsplaat, keraamilised plaadid, värvitud pinnad jt.

  Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
  • pr4
  • no_cold
  • water
  • dry_12_24
  • year2_5_30
  • appl_brush_roll_5
  • rashod_350_g_m

  Pinna ettevalmistus

  Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada. Töödeldava pinna temperatuur peab olema üle +5°C. Mitte töödelda külmunud pindu.

  Töötelmine

  Vahendit enne kasutamist segada, vajadusel lahjendada veega (kuni 5% mahust). Kanda pinnale pintsli või rulliga temperatuuril üle +5°C. Jälgida et krundi kuivamise ajal ei langeks temperatuur alla +5°C. Krohvid jt. struktuurkatted kanda krunditud pinnale pärast krundi täielikku kuivamist. Mitte lubada tolmu kogunemist krunditud pinnale enne edasist töötlemist.

  Töövahendid

  Pintsel, rull

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga 

  Värv

  Heleroosa

  Kulu

  350 g/m². Kulu sõltub aluspinnast ja töövahendist.

  Kuivamisaeg

  12-24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (Jäätmekood 08 01 12 , orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11).Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. (Jäätmekäitluskood 15 01) Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,85L/1,2kg - 2,1L/3kg-3L - 8,5L/12kg

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,4 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности