Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Aquastop Professional

Professionaalne krunt ja segude modifitsaator

 

Kontsentraat 1:10

Imbub sügavale pinda

Ühtlustab aluspinna imavust

Kaitseb niiskuse eest

Parandab ehitussegude nakkeomadusi

Lae alla tehniline leht
Aquastop Professional
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Ehitussegude modifitseerimiseks, betoonpõrandate ja poorsete pindade kruntimiseks sisetöödel

  Kruntimisel:

  • Kasutada ainult lahjendatud kujul.
  • Tänu suurele kuivaine sisaldusele säilitab kõik omadused ka suurima lubatud lahjendusprotsendi korral,
  • Kanda pinnale üks kiht.
  • Tugevdab pinda tänu heal imbumisvõimele
  • Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse viimistlusmaterjalidega, luues ühtlase imavusega pinna värvimiseks või tapeedi liimimiseks
  • Vähendab värvikulu.
  • Suurendab pinna tugevust, seob hästi tolmu.
  • Sobib betoonpõrandate kruntimiseks.
  • Peaagu lõhnatu.

   

  Ehitussegudele lisamisel:

  • Segule lisamisel tuleb kontsentraat lahjendada eelnevalt veega mida kasutada segu valmistamiseks.
  • Leelisekindel – ei koaguleeru lahusesse lisamisel ning värskele betoonile kandmisel.
  • Parendab tsemendi karbonisatsiooni (kivistumist) segus.
  • Seob ja tugevdab ehitussegu.
  • Segu muutub plastilisemaks, ei kihistu peale kandmisel.
  • Vähedab kuivanud betooni niiskusimavust.
  • Vähendab tolmu teket ja tõstab kulumiskindlust.
  • Tõstab pinna vastupidavust kütustele ja õlidele
  • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

  Kasutusala

  Kasutada ainult lahjendatuna. Lagede, seinte ja põrandate kruntimiseks ning segudesse. Sisetöödeks. 

  1. Aluspindade kruntimine enne värvimist vesialuseliste värvidega, plaatimist, tapeedi liimimist, pahteldamist ja isetasanduvate segude peale kandmist.

  2. Tsement- ja lubisegude ehituslahuste omaduste modifitseerimiseks.

  Võib kasutada värske betooni peal (vähem kui 30 päeva vana).

  Töödeldavad pinnad 

  Betoon, gaasbetoon, krohv, pahtel, tsement, telliskivi, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat, betoonpõrandad enne isetasanduva segu peale kandmist jne.

  Kvaliteedi standardid

  • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
  • pr2
  • water
  • no_cold
  • year2_5_30
  • appl_brush_roll_15
  • cover3-10
  • dry_2_6
  Näiteid
  • Aquastop Professional

  Pinna ettevalmistus

  Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud  tolmust, rasvast jm. mustusest ning lahtistest, kooruvatest elementidest.

  Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, karestada ja loputada veega. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada.

  Pahteldatud ja krohvitud pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud.

  Töötlemine

  Vahendit lahjendada veega. Pärast lahjendamist tuleb saadud lahus hoolikalt läbi segada. Aluspinna ja õhutemperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +15°С ja üle +30°С. Kanda pinnale pintsli või rulliga ühes kihis. Väga imavad pinnad tuleb kruntida „märg märjale“ meetodil kuni küllastumiseni.

  Peale kuivamist ei tohi krunt tekitada pinnale läikivat kilet.

  Lahjendamine

  Kasutada ainult lahjendatuna. Lahjendada veega, vastavalt pinnatüübile.
  Kruntimisel vahend segada pinna katmiseks vajaliku veega järgnevalt:
  betoon, tsement, pahtel, kipsplaatpinnad 
  1:5-1:10 (1 osa vahendit : 10 osa vett)
  aluspõrand
  1:3-1:5
  Ehitussegude valmistamiseks segada vahend veega, mida kasutatakse segu valmistamiseks:
  krohv
  1:5-1:20
  tsement- ja lubimördid: 
  paksusega 1-5mm 
  1:5
  paksusega 5-20mm 
  1:10
  betoon ja isetasanduvad segud 
  1:5-1:10

  Töövahendid

  Pintsel, rull

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga 

  Värv

  Heleroosa, kuivanuna läbipaistev

  Kulu

  Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest:

  vähese imavusega pinnad (kivi, kipsplaat jne) 
  10 m²/L
  keskmise imavusega pinnad (krohv, betoon, tellis, puitkiudplaat ja puitlaastplaat jne) 
  6-8 m²/L
  suure imavusega pinnad (gaasbetoon,  jne)
  3-4 m²/L

  Kuivamisaeg

  2-6 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008.. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale(jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01.).  Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada.  Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,5L - 1L - 3L - 10L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности