Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Aquastop Bond

Nakkedispersioon

 

Kontsentraat 1:10

Parandab naket aluspinna ja tasanduskihitide vahel

Tugevdab nõrgad aluspinnad

Lae alla tehniline leht
Aquastop Bond
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vesilahustuv kontsentreeritud nakkedispersioon

  • Kasutada ainult lahjendatud kujul.
  • Tänu suurele kuivaine sisaldusele säilitab kõik omadused ka suurima lubatud lahjendusprotsendi korral,
  • Kanda pinnale üks kiht.
  • Tugevdab pinda tänu heale imbuvusele
  • Seob tolmu
  • Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse
  • Kasutada betoonpõrandate kruntimiseks enne tasandussegude pealekandmist
  • Võib kasutada puitlaast- ja puitkiudplaatidest põrandate kruntimiseks enne põrandakatte (N: linoleum) liimimist
  • Peaagu lõhnatu.
  • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes<30 g/L

  Kasutusala

  Kasutada ainult lahjendatuna. Betoonpõrandate kruntimiseks enne tasandussegude pealekandmist, puitlaast- ja puitkiudplaatidest põrandate kruntimiseks enne põrandakatte (N: linoleum) liimimist või plaatimist. Nõrkade mineraalpindade (betoon, tellis, kivi, pahtel, krohv jt) kruntimiseks enne viimistlusmaterjalidega katmist. Sisetöödeks.

  Töödeldavad pinnad 

  Betoon, gaasbetoon, kivi, polümerkrohv, mineraalkrohv, pahtel, tsement, telliskivi, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt. Võib kasutada värske betooni kruntimiseks ( vähem kui 30 päeva vana).

  Kvaliteedi standardid

  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses  EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
  • pr2
  • water
  • no_cold
  • dry_2_6
  • year2_5_30
  • cover3-10
  • appl_all5
  Näiteid
  • Aquastop Bond

  Pinna ettevalmistus

  Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast  jm. mustusest ning kooruvatest elementidest.

  Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, karestada ja loputada veega. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada.

  Pahteldatud ja krohvitud pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud.

  Töötlemine

  Vahendit lahjendada veega. Pärast lahjendamist tuleb saadud lahus hoolikalt läbi segada. Aluspinna ja õhutemperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +5°С ja üle +30°С. Kanda pinnale 1 kiht pintsli, pihusti või rulliga

  Väga imavad pinnad tuleb töödelda „märg märjale“ meetodil kuni küllastumiseni.

  Peale kuivamist ei tohi krunt tekitada pinnale läikivat kilet.

  Lahjendamine

  Toodet kasutada ainult lahjendatuna. Lahjendada veega.
  1:5....1:10 (1 osa vahendit : 5 osa vett)

  Töövahendid

  Pintsel, rull, pihusti.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

  Värv

  Piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev

  Kulu

  Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest:

  vähese imavusega pinnad (kivi, kipsplaat jne) 
  10 m²/L
  keskmise imavusega pinnad (krohv, betoon, tellis, puitkiudplaat ja puitlaastplaat jne) 
  6-8 m²/L
  suure imavusega pinnad (gaasbetoon,  jne)
  3-4 m²/L

  Kuivamisaeg

  2-6 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale(jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01).  Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

  Pakendid

  1L - 3L - 10L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,3 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности