Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Kulu kalkulaator

Kulu kalkulaator


Sympatia EV100

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks toodetud täismatt vesialuseline laevärv

Täismatt, säravvalge

Vesialuseline, peaaegu lõhnata

Hea kattevõimega

Pikeandatud kuivamisaeg tagab ühtlase triipudeta pinna

Igalt Sympatia EV100 värvilt annetame 1 euro TÜK Lastefondile, et osta Tartu Ülikooli Kliinikumile vastsündinute kuulmiskontrolli aparaat

Lae alla tehniline leht
Sympatia EV100
 • Kirjeldus
 • Tehnilised omadused
 • Lisainformatsioon
 • Telli toote SDS

Omadused

Täismatt valge vesialuseline laevärv.  

 • Hea kattevõimega
 • Kergesti pinnale kantav
 • Kuivades moodustab ühtlase, sileda, täismati pinnakatte
 • Pikendatud kuivamisaeg võimaldab värvitavat pinda pikemat aega töödelda, mis tagab „triipudeta“ ilma rullijälgedeta pinna
 • Sobib hästi suurte laepindade värvimiseks rulliga
 • Võimaldab värvimist kuivades, kõrge õhutemperatuuriga ruumides
 • Ei takista pinna loomulikku hingamist
 • Ei sisalda orgaanilisi lahusteid
 • Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele.
 • Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid.
 • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik a) 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L.
Läikeaste: 
 • Täismatt (u. 2) vastavavalt EN 13 300.
 • Täismatt (u. 2) vastavalt ISO 2813
 • grupp 6 vastavalt  RYL 2012

Kulumiskindlus:
 • 4. klass vastavalt EN 13 300 (ISO 11998)
 • 211, 212 maalritööde rühm vastavalt  RYL  2012

Kasutusala

Lagede värvimiseks kuivades ruumides (elutoad, bürood, klassid jt. ühiskondlikud ruumid). Kasutatakse nii esmakordsel värvimisel kui ka remonttöödel. Sobib suure pindalaga lagede värvimiseks ja ebasoodsates oludes (kõrge õhutemperatuur, madal õhuniiskus) värvimiseks sisetöödel.
Värvitavad pinnad 
Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-,  pahteldatud või krohvitud pinnad.

Kvaliteedi standardid

 • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
 • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid
 • RYL – ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks mida järgitakse EL territooriumil
 • LOÜ  (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
 • toodeete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
 • Märk “Eesti Allergialiit tunnustab”omistatakse toodetele, millised on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda lõhnaaineid või üldisi ärritavaid või ülitundlikkust tekitavaid aineid ja aitavad vähendada siseõhu saasteainete sisaldust ning millised sobivad tundliku nahaga inimestele või kes põevad allergiahaigusi.
Näiteid

Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust . Vana kriidipind eemaldada täielikult. Varem email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit.

Värvimine

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 1…2 kihti värvirulli (keskmise niidipikkusega rull), pihusti (düüs 0,017-0,021”) või pintsliga temperatuuril 10 ... 25°С ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 6% värvi mahust. Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”.

Töövahendid

Värvirull (niidi pikkusega10-14mm), värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,017 – 0,021 tolli).

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

Värv

Valge

Kulu

8-12 m2/L

Kuivamisaeg

Ülevärvimiseks: 1-2 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 65%.

Ohutusnõuded

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Pakendid

4,75L

Säilivusaeg

2 aastat

Külmakindlus

Ei ole külmakindel

Tihedus

1,4 kg/L

Hoiustamistingimused

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Hoida lukustatult. Hoidmiseks kasutage roostevabast terasest, polüetüleenist või taolistest materjalidest valmistatud pakendeid.

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest,  toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts

Kirjuta meile

Seotud tooted