Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Objekt

Isoleervärv

 

Täismatt

Isoleerib mustuse

Hea nakkevõimega

Tugevdatud sünteetilise vaiguga

Lae alla tehniline leht
Objekt
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Valge vesialuseline akrülaatvärv tugevalt määrdunud lagede ja seinte värvimiseks.
  • Hea kattevõimega.
  • Hea nake erinevate pindadega, sealhulgas alküüd- ja õlivärviga eelnevalt värvitud pindadega
  • Tugevdatud sünteetilise vaiguga
  • Isoleerib hästi nikotiini-, tahma-, nõe- ja roosteplekid, veelekete jäljed jm. mustuse
  • Kiirelt ja efektiivselt katab määrdunud pinnad
  • Moodustab valge, mati pinnakatte
  • Kaitseb pinda kolletumise eest
  • Toonitav süsteemis Eskarocolor
  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik i 140 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <140 g/L.
  Läikeaste:
  • Täismatt (u. 2) vastavavalt EN 13300.
  • Täismatt (u. 2) vastavalt ISO 2813
  Kulumiskindlus:
  3. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

  Kasutusala

  Isoleervärv tugevalt määrdunud lagede ja seinte värvimiseks sisetöödel (esikud, koridorid, köögid, elutoad, bürood, klassid, hotellid jt. ühiskondlikud ruumid). Sobib kasutamiseks kruntvärvina vesialuseliste pinnnakattevärvide alla. Ei sobi mööbli, põrandate, uste värvimiseks.

  Värvitavad pinnad

  Uued või varem värvitud pinnad: betoon-, kergbetoon-, kipsplaat-, puitkiudplaat-, krohvitud- või pahteldatud pinnad. Sisetöödeks.

  Kvaliteedi standardid

  • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • no_cold
  • water
  • glow_2
  • dry1_2
  • pr2
  • year3_5_30
  • appl_brush_roll_5
  • 55-icon_e_col
  • 18-cover6_10
  Toonimine
  Näiteid
  • Objekt

  Pinna ettevalmistus

  Värvitav pind peab olema kuiv, puhastatud mittepüsivast, kooruvast materjalist, mustusest ja tolmust. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit.

  Värvimine

  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 1-2 kihti pintsli või rulliga temperatuuril +10 ... +25° ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25ºC). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”.

  Hooldamine

  Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Pinna puhastamiseks kasutada niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnasid või harju. Värvitud pind ei talu sagedast tugevat pesemist. Ei sobi kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

  Töövahendid

  Pintsel, värvirull.

  Töövahendite puhastamine

  Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

  Värv

  Valge

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (baas А).

  Kulu

  6-10 m2/L.

  Kuivamisaeg

  Ülevärvimiseks 1-1,5 tundi, täielik kuivamine 2 tundi  temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. 

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,9L - 2,7L - 9L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,4 kg/L.

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности