Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Norden 70

Vesialuseline emailvärv

 

Läikiv

Pesemiskindel

Sisetöödeks

Toonitav

Lae alla tehniline leht
Norden 70
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vesialuseline  kulumiskindel emailvärv puitpindadele.

  • Аkrülaatemail  
  • Suurepärase kattevõimega
  • Moodustab kuivades tugeva pinna
  • Tasandub pinnal hästi, pintsliga värvides ei jää värvitriipe.
  • Sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid.
  • Ei kolletu ajapikku.
  • Kuivanud pind talub korduvat märgpuhastust
  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L  Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.

  Läikeaste:

  • Läikiv (u. 70) vastavalt EN 13 300
  • Läikiv (u. 70) vastavalt ISO 2813

  Kulumiskindlus:

  • 1. klass vastavalt EN 13 300

  Kasutusala

  Uute või varem värvitud puitlpindade (aknaraamid, uksed, ukselengid, piirdeliistud, mööblidetailid jt) värvimiseks. Sobib ka krunditud metalldetailide värvimiseks siseruumides või õues varikatuste all. Soovitav kasutada kõrgendatud niiskusega või tihadat pesemist vajavate ruumide seinte ja lagede värvimiseks. Ei sobi põrandate värvimiseks.

  Värvitavad pinnad

  Uued või varem värvitud betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, tellispinnad, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, pahteldatud, krohvitud pinnad, eelnevalt krunditud metallpinnad.

  Kvaliteedi standardid

  • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramismeetodid.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
  • no_cold
  • water
  • cover6_10
  • dry_2_5
  • appl_brush_roll_spray
  • year3_5_30
  • glow70
  • pr4
  Toonimine
  Näiteid
  • Norden 70
  • Norden 70

  Pinna ettevalmistus

  Värvitav pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, rasvast, õlist, tolmust ja muust mustusest. Pehkinud ja mädanenud puitpinnad asendada uutega. Värvitav puitpind peab olema vaba biokahjustustest ja kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%.Sobiv töötemperatuur on+10...25°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, loputada puhta veega ja lasta kuivada. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Varem värvitud metallpinnad tuleb põhjalikult puhastada, eemaldada rooste, vana värvi jäägid ja töödelda korrosioonivastase krundiga. Uued metallpinnad tuleb hoolikalt puhastada ja eeltöödelda korrosioonivastase krundiga. Varem email-, alküüd- või õlivärviga kaetud pinnad lihvida liivapaberiga matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldad.

  Värvimine

  Enne tarvitamist värvi hoolikalt segada. Kanda pinnale 1...2 kihti temperatuuril +10...20°C, suhtelisel õhuniiskusel kuni 80%.

  Hooldamine

  Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind nelja nädala jooksul. Seni tuleb vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammi või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu ja harju. Tugev hõõrumine võib panna pinna läikima. Hallituse eemaldamiseks soovitame kasutada Biotol E ja Biotol Spray.

  Töövahendid

  Rull, pintsel, pihusti.

  Töövahendite puhastamine

  Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

  Värv

  Valge

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (baas A).

  Kulu

  6-10 m2/L.

  Kuivamisaeg

  Temperatuuril + 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 65% umbes 1-2 tunni möödudes  on pind puutekuiv, 4-5 tunni möödudes saab kanda peale uue värvikihi. Temperatuuri langedes ja õhuniiskuse suurendes kuivamisaeg pikeneb.  Värvitud ukse või akna saab sulgeda mitte varem kui 24 tundi pärast värvimist.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,9L - 2,7L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C...+30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,21 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности