Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Floor Aqua

Põrandavärv

 

Puit-, puitkiudplaat- ja betoonpõrandate värvimiseks

Vesialuseline

Kulumiskindel Lae alla tehniline leht
Floor Aqua
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vesialuseline akrülaatvärv betoon-, puit-,  ja puitkiudplaat põrandate ja treppide värvimiseks elu-, olme- ja ühiskondlikes ruumides 

  • Tasandub pinnal hästi moodustades läikiva pinnakatte
  • Suurepärase kattevõimega
  • Kiiresti kuivav
  • Peaagu lõhnata
  • Kulumiskindel
  • Täielikult kuivanud pind talub hästi pesemist ja puhastamist olmekeemiaga
  • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik i 140 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes <140 g/L

  Läikeaste:

  • läikiv (̴ 70) vastavavalt EN 13 300.
  • läikiv (̴ 70) vastavalt ISO 2813

  Kasutusala

  Keskmise koormusega põrandate värvimiseks kuivades ja niisketes elu-, olme- ja ühiskondlikes ruumides.

  Ei sobi suure koormusega tööstusruumide, garaazide ja autopesulate põrandate värvimiseks.

  Värvitavad pinnad

  Uute  ja varem värvitud (alküüd-, akrüül-, või epoksüüdvärvidega) või lakitud  betoon-, puit-,  ja puitkiudplaat põrandate ja treppide värvimiseks.  Sisetöödeks

  Kvaliteedi standardid

  • EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide  kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard.
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid.
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • pr2
  • water
  • no_moroz
  • 55-icon_e_col
  • glow70
  • appl_brush_roll_10_25
  • dry12
  • dry_second_layer_5_7
  • cover_6_11
  Toonimine

  15000 värvitooni!

  Pinna ettevalmistus

  Betoonpõrandad. Uus betoonpõrand peab enne värvimist olema täielikult kuivanud (vähemalt 1 kuu), betooni niiskussisaldus ei tohi ületada 4%. Pehme betoonikiht („tsemendipiim“) eemaldada lihvimise teel, lihvimistolm hoolikalt kõrvaldada. Praod ja ebatasasused täita betoonpinna kõvadusega ühilduva kiti või pahtliga. Läikiv monoliitbetoonpõrand on soovitav karestada. Varem värvitud betoonpõrandalt eemaldada lahtine, kooruv värvikiht, rasv, tolm ja muu mustus.

  Puitpõrandad. Puitpõrand peab enne värvimist olema kuiv (niiskussisaldus alla 18%) ja puhas vanast kooruvast värvist, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Kõvad ja läikivad pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

  Värvimine

  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Toonitud värvi on soovitav segada ühes pakendis. Kruntimiseks kasutada värvi millele on lisatud 10...20% vett. Värvida 2-3 õhukeses kihis lahjendamat värviga kasutades sünteetiliste karvadega pintslit või lühikesekarvalist rulli. Värvida temperatuuril +10...25°С ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Värvikihtide vaheline kuivamisaeg peab olema 5..7 tundi. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25°C). Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”, mitte lubada värvi kiiret kuivamist. Laudpõrandad värvida piki laudu. Parandused teha alles pärast pinna kuivamist.

  Hooldamine

  Värvitud pinnale võib astuda 24 tunni pärast. Rasked esemed ja vaibad võib põrandale panna pärast 1 nädala möödumist. Lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse saavutab pind 2..4 nädala pärast, seepärast vältida esimese kuu jooksul pinna koormamist. Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist värvimisest kasutades pehmet lappi ja vähest vett, vajadusel neutraalse pHga puhastusvahendeid. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Värvitud pind on vastupidav olmekeemiale, rasvadele, lakibensiinile. Värvitud pind ei ole vastupidav tugevatele lahustitele (nitrolahusti, atsetoon).

  Töövahendid

  Lakipintsel, lakirull.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga kohe peale töö lõpetamist.

  Värv

  Valge

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (baasid A, TR).

  Kulu

  6...8 m²/L – betoonpinnad

  8...11 m²/L - puitpinnad

  Kuivamisaeg

  Ülevärvimiseks 5..7 tundi

  Kuiv 12 tundi õhutemperatuuril 20..23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte kasutada värvipihustamisseadmetes.  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. 

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda.  Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12.

  Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.

  Pakendid

  0,9L - 2,7L - 9L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +35°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,2 kg/L.

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности