Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Akrit F Silicone

Fassaadivärv kivi- ja krohvpindadele

 

Ilmastikukindel

Sisaldab silikooni

Hea kattevõimega

Kauakestev

Lae alla tehniline leht
Akrit F Silicone
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Vesialuseline akrülaatvärv mineraalsetele fassaadidele
  • Suurepärase kattevõimega
  • Hästi nakkuv aluspinnaga
  • Lihtsalt pinnale kantav, moodustab ühtlase mati pinnakatte.
  • Kuivab pinnal kiiresti
  • Tänu silikooni sisaldusele on värvil hea veeaurude läbilaskevõime , vetthülgavus ja määrdumiskindlus
  • Moodustab ilmastikukindla kauakestva katte
  EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik c 40 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes < 40 g/L.
  Läikeaste:
  • täismatt (u. 4) vastavalt ISO 2813
  Klassifikatsioon:
  • G3E3S1V1W2A0C0 standardi EVS - EN 1062-1 järgi
  Veeaurude läbilaskevõime:
  • ≤0.15m standardi ISO 7783-2 järgi.
  Veeläbilaskvus:
  • ≤0,2 kg/(m²h0,5)

  Kasutusala

  Mineraalpindade värvimiseks välistöödel.

  Värvitavad pinnad

  Uued või varem värvitud betoon-, kergbetoon-, asbesttsement ja krohvitud pinnad. Soovitatakse kasutada fassaadide soojusisolatsioonisüsteemides (nn „märg soojustus“). Sobib kasutada tööstusrajoonides, mereäärsetes piirkondades ja rohkete sademetega aladel. Ei sobi eelnevalt silikaat- või lubjasegudega krohvitud või värvitud pindade katmiseks.

  Kvaliteedi standardid

  • EVS – EN 1062 standard välismüüritiste ja betooni kattematerjalide ja kattesüsteemide värvidele ja lakkidele
  • ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr1
  • glow4
  • dry6_12
  • water
  • rashod_4_8
  • appl_all10
  • year3_5_30
  Toonimine

  15000 värvitooni!

  Näiteid
  • Akrit F Silicone
  • Akrit F Silicone

  Pinna ettevalmistus

  Pind puhastada mustusest, rasvast, tolmust, samblast, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Vana katte ja suurema mustuse täielikuks eemaldamiseks soovitame kasutada surve- või liivapesu. Armatuur ja teised metallist elemendid puhastada roostest ning koheselt kruntida roostekaitsevärviga. Seejärel katta ümbritsevaga sarnase täiteseguga, tasandada ja lasta kuivada. Niiskusele ja hallitusele vastuvõtlikud pinnad töödelda enne värvimist vahendiga Biotol E või Biotol Spray. Tihedat ja siledat pinda (N: alküüdvärv) eelnevalt karestada. Väikesed praod ja lohud täita pahtliga Face Filler. Kuivanud pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Olenevalt pahtlikihi paksusest 3 kuni 14 päeva pärast kruntida pind Aquastop Facade lahusega (järgida toote kasutusjuhendit) ja üle värvida. Uute betoonkonstruktsioonide ja taaskrohvitud pindade puhul soovitame oodata ühe kütteperioodi möödumist enne värvimist. Mineraalplaate on soovitav värvida 6 kuud pärast paigaldamist. Tsement- ja tsementlubja segude kasutamisel fassaadi remontimisel peab remonditud pind kuivama enne värvimist 1… 2 kuud. Remonditud betoon- ja krohvipinnad või varem värvitud pinnad on soovitav pinna imavuse üuhtlustamiseks ning kattevärvi kulu vähendamiseks ja kattevõime suurendamiseks kruntida Aquastop Facade lahusega.

  Värvimine

  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Suurte pindade värvimisel on soovitav toonitud värvi segada ühes pakendis eriti kui värvi toonitakse iseseisvalt. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga (düüsiava 0,026 –0,031 tolli, rõhk 150 – 180 bar) temperatuuril +10 ... 25°С ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel võib värvile lisada vett kuni 5% värvi mahust. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada 5– 10% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Värvimise ajal vältida kõrget temperatuuri, tugevat tuult, vihma ja udu. Suured pinnad on soovitav värvida katkestusteta. Värvimisel püüda säilitada “märga äärt”.

  Hooldamine

  Pinda võib pesta pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Pärast pesemist loputada pind. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.

  Töövahendid

  Värvirull, pintsel, värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,026 – 0,031 tolli, rõhk 150 – 18bar).

  Töövahendite puhastamine

  Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.

  Värv

  Valge

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (baasvärvid А,TR).

  Kulu

  4-8 m2/L ühe kihi värvimiseks. Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest.

  Kuivamisaeg

  Ülevärvimiseks : 6-12 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  2,7 L - 9 L

  Säilivusaeg

  3 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1.5 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest. 


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности