Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Accord Metall

Alküüdemailvärv metallpindadele

 

Poolläikiv

Sisaldab korrosioonivastaseid aineid 2in1

Hea kattevõime ja kulumiskindlusega

Kiirendatud kuivamisajaga

Lae alla tehniline leht
Accord Metall
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Alküüdemailvärv metallpindadele sise- ja välistöödeks.

  • Tasandub pinnal hästi, moodustab sileda poolläikiva värvkatte
  • Suurepärase kattevõimega
  • Sobib ühekihiliste värvimissüsteemide puhul
  • Ei sisalda kromaate ja pliipigmente
  • Kiirendatud kuivamisajaga
  • Kõrge stabiilsus värvitoonis ja -läikes
  • Moodustab kulumis – ja löögikindla katte, mis on vastupidav bensiinile, õlidele, samuti korduvale puhastamisele ja pesemisele
  • Värvi koostisesse kuuluvad korrosioonivastased pigmendid ja ained, mis takistavad kilealuse korrosiooni teket
  • Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
  • EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 500 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <500 g/L.

  Läikeaste:

  • poolläikiv (u. 60) vastavalt ISO 2813

  Kasutusala

  Sise- ja välistöödel metallpindade ja –konstruktsioonide, uste, torude, redelite, aedade, trellide (sõrestike) jt. metallpindade värvimiseks.

  Värvitavad pinnad

  Metallpinnad.

  Kvaliteedi standardid

  • ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramismeetod.
  • LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ
  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr4
  • glow_60
  • rashod_9_12
  • dry_10 hour
  • appl_brush_roll_spray_5
  • whitespirit
  • year3_5_35
  Toonimine

  15000 värvitooni!

  Näiteid
  • Accord Metall

  Pinna ettevalmistus

  Värvitud pind peab olema kuiv ning puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, soolades, rasvast, õlist ja tolmust. Pinnalt rooste ja kooruva kattematerjali eemaldamiseks võib kasutada survepesu (mitte vähem kui Sa2 ISO 8501-1 järgi) või hoolikalt puhastada käsi- või mehhaaniliste töövahendiga. Enne värvimist kõrvaldada varem krunditud pindadel defektid.

  Värvimine

  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Vältimaks toonierinevusi, soovitame suurte pindade värvimisel segada küllaldane kogus värvi ühes nõus. Sobiv õhu- ja pinnatemperatuur on +5 ... 35°С ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Mitte värvida pindu temperatuuriga üle +35°C. Kanda pinnale 1-2 kihti pintsli, madalakarvalise rulli või pihustiga (õhuvaba pihusti ava läbimõõt 0,011”- 0,015”). Pihustiga värvimisel lahustada värvi white-spiritiga kuni töötamiseks vajaliku viskoossuseni (õhuvaba pihustiga – 5-10% , traditsioonilise pihustiga 10-15%). Värvikihtide vaheline kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest ning võib olla 6...10 tundi. Krunditud pinda värvida alles peale krundi täielikku kuivamist. Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga.

  Hooldamine

  Pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse 1-2 nädal pärast värvimisest. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi.

  Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Pärast puhastamist pind hoolikalt loputada puhta veega ning lasta kuivada.

  Töövahendid

  Pintsel, madalakarvaline värvirull, õhuvabapihusti (ava läbimõõt 0,011”- 0,015”)

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale värvimist.

  Värv

  Valge

  Toonimine

  Eskarocolor süsteemis (baasid А, TR).

  Kulu

  9-12 m2/L.

  Kuivamisaeg

  Tolmukuiv: 2 tundi.

  Ülevärvimiseks : 6..10 tundi

  Kuiv: 24 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%.

  Ohutusnõuded

  Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 2-butanoonoksiim, koobalt-di (2-etüülheksanoaat), küllastumata dimeersete rasvhapete, C18, ja N,N-dimetüül-1,3- propandiamiini ja 1,3-propandiamiini reaktsioonisaaduste segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kőik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Tulekahju korral kasutada kustutamisel ABC pulberkustutit. Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

   

  0,9L-2,25L - 9L

  Säilivusaeg

  5 aastat

  Külmakindlus

  Külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

  Tihedus

  1,2 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности